Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Konflikty współczesnego świata
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-105-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. TE1A_W23 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. TE1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. TE1A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. TE1A_K02 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. TE1A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania będące podstawą konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społecznej, które stanowią źródła konfliktów na świecie. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych, w języku polskim. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym wynikające ze znajomości źródeł konfliktów we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich związanych z konfliktami we współczesnym świecie. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ogólna charakterystyka konfliktów w XX wieku – 2 godz.
2. Podstawowe pojęcia związane z nacjonalizmem i terroryzmem -2 godz.
3. Zasięg i geografia konfliktów – 1 godz.
4. Nacjonalizm jako źródło konfliktów – 1 godz.
5. Konflikty w Europie środkowo-wschodniej – 4 godz.
6. Konflikt bałkański – 2 godz.
7. Konflikty narodowościowe na obszarze b. ZSRR – 4 godz.
8. Konflikt bliskowschodni – 2 godz.
9. Działalność ETA, RAF i Czerwonych Brygad – 8 godz.
10. Terroryzm świata islamu – 4 godz.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu i obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne: brak
Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Konflikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Kraków 2002
Bolechow B., Terroryzm w świecie dwubiegunowym, Wrocław 2004
Cesarz Z., Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2005
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2002
Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Poznań 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak