Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy telekomunikacji
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-108-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Jajszczyk Andrzej (jajszczyk@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Szott Szymon (szott@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wójcik Robert (robert.wojcik@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji Egzamin
M_W002 Zna podstawowe jednostki używane w telekomunikacji TE1A_W18 Kolokwium
M_W003 Zna systemy transmisyjne stosowane we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych TE1A_W03 Egzamin
M_W004 Potrafi wskazać różnice pomiędzy mediami transmisyjnymi stosowanymi w telekomunikacji TE1A_W09 Egzamin
M_W005 Rozumie zasady i sposoby kodowania sygnałów i ich transmisji w łączach telekomunikacyjnych TE1A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U004 Potrafi zidentyfikować i opisać podstawowe usługi telekomunikacyjne TE1A_U19 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe jednostki używane w telekomunikacji + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna systemy transmisyjne stosowane we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi wskazać różnice pomiędzy mediami transmisyjnymi stosowanymi w telekomunikacji + - - - - - - - - - -
M_W005 Rozumie zasady i sposoby kodowania sygnałów i ich transmisji w łączach telekomunikacyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Potrafi zidentyfikować i opisać podstawowe usługi telekomunikacyjne + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Co to jest telekomunikacja? (2 godz.)
Pojęcie telekomunikacji, rys historyczny (S. Morse, A. G. Bell i inni), grupy kulturowe, obszary telekomunikacji (usługi, transmisja, komutacja, zarządzanie), modele systemów telekomunikacyjnych.
2. Podstawowe pojęcia, jednostki, ograniczenia. (2 godz.)
Sygnały, decybele i jednostki pochodne, pasmo transmisyjne, przepływność a szybkość generowania znaków, Claude Elwood Shannon, prawa Moore’a, Sarnoffa i Metcalfe’a.
3. Usługi telekomunikacyjne i urządzenia końcowe. (2 godz.)
Rola usług w telekomunikacji, klasyfikacje i przykłady usług, tworzenie usług, urządzenia końcowe.
4. Media transmisyjne. (2 godz.)
kable miedziane w telekomunikacji i teleinformatyce, kable światłowodowe, transmisja bezprzewodowa.
5. Transmisja sygnałów. (2 godz.)
Modulacje analogowe: AM, FM, PM, modulacje ASK, FSK, PSK, QAM, modulacja PCM, systemy dostępu wielokrotnego; multipleksowanie, systemy z rozproszonym widmem.
6. Kodowanie sygnałów. (2 godz.)
Kodowanie źródła, kodowanie detekcyjne i korekcyjne, kodowanie kanałowe, kodowanie liniowe, kodowanie szyfrujące.
7. Podstawowe zagadnienia sieciowe. (2 godz.)
Hierarchia w sieciach telekomunikacyjnych, rodzaje sieci, metody komutacji, techniki dostępowe, sieci radiokomunikacji ruchomej.
8. Komutacja i ruting. (2 godz.)
Klasyfikacja węzłów komutacyjnych, ewolucja komutacji, centrala telefoniczna i jej elementy, pola komutacyjne, sterowanie węzłów komutacyjnych, sygnalizacja.
9. Ruch telekomunikacyjny. (2 godz.)
Natężenie ruchu telekomunikacyjnego, wahania natężenia ruchu, strumienie zgłoszeń, jakość obsługi, model Erlanga ze stratami, ruch samopodobny.
10. Systemy transmisyjne. (2 godz.)
Systemy PDH, systemy SDH, ulepszenia SDH, OTN, przenoszenie ruchu IP w sieciach optycznych, zapewnianie odporności na uszkodzenia.
11. Systemy bezprzewodowe. (2 godz.)
Systemy komórkowe, lokalne sieci bezprzewodowe, systemy satelitarne.
12. Zarządzanie sieciami i usługami. (2 godz.)
Istota, potrzeba i cele zarządzania, główne funkcje systemów zarządzania sieciami, zarządzanie oparte na SNMP, sieci TMN, zarządzanie usługami, problemy i trendy.
13. Zagadnienia prawne, ekonomiczne i standaryzacyjne w telekomunikacji. (2 godz.)
Rodzaje firm telekomunikacyjnych, organy regulacyjne, standaryzacja w telekomunikacji: ITU-T, europejskie organizacje standaryzacyjne, IETF a inne organizacje standaryzacyjne, przykłady (case studies), sieć nowej generacji, dostęp szerokopasmowy.
14. Telekomunikacja a środowisko. (2 godz.)
Zagadnienia poboru mocy w urządzeniach telekomunikacyjnych, zasilanie ze źródeł przyjaznych środowisku, promieniowanie elektromagnetyczne a bezpieczeństwo ludzi.
15. Przyszłość telekomunikacji (2 godz.)
Wyzwania, sieci bezprzewodowe, tendencje w sieciach optycznych

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Skala logarytmiczna w telekomunikacji, decybel (2 godz.)
2. Ruch telekomunikacyjny (2 godz.)
3. Kodowanie i szyfrowanie sygnałów, techniki transmisyjne, modulacje analogowe i cyfrowe (3 godz.)
4. Transmisja danych w telekomunikacji (2 godz.)
5. Sieci przewodowe i bezprzewodowe (2 godz.)
6. Podstawowe komendy sieciowe systemu Windows i Linux (2 godz.)
7. Techniki i protokoły sieciowe, Wireshark (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu.
2. Obliczamy średnią ważoną z ocen z zaliczenia laboratorium (waga: 1) i egzaminu (waga: 2) uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki na poziomie maturalnym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Jajszczyk, “Wstęp do telekomutacji”, WNT, Warszawa 2009, wyd. IV (dodruk)
Zalecenia ITU-T, standardy ETSI, dok. IETF
Czasopisma:
IEEE Communications Magazine
Przegląd Telekomunikacyjny
IEEE Transactions on Communications
IEEE Journal on Selected Areas in Communications
IEEE/ACM Transactions on Networking
Optical Switching and Networking

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak