Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do sieci Internet
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-110-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Wójcik Robert (robert.wojcik@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Domżał Jerzy (jdomzal@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wójcik Robert (robert.wojcik@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych TE1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie działanie Ethernetu, protokołów rutingu, drzewa rozpinającego, DNS, DHCP. Zna i rozumie działanie protokołów TCP, UDP i IP TE1A_W09 Egzamin
M_W003 Potrafi konfigurować protokoły rutingu na ruterach TE1A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna i potrafi szczegółowo omówić zasadę działania modelu OSI/ISO i TCP/IP TE1A_W13 Egzamin
M_W005 Zna zasady działania sprzętu sieciowego i możliwości jego stosowania. Zna podstawowe zasady konfigurowania sprzętu sieciowego TE1A_W15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi odpowiednio rozplanować czas w trakcie realizacji ćwiczenia oraz współpracować z innymi studentami TE1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi pisać raporty, analizy TE1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie dotyczące konfiguracji sieci TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Potrafi czytać i analizować dokumentację konfiguracji urządzeń sieciowych TE1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się TE1A_K01
M_K002 Potrafi pracować w grupie TE1A_K04
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie działanie Ethernetu, protokołów rutingu, drzewa rozpinającego, DNS, DHCP. Zna i rozumie działanie protokołów TCP, UDP i IP + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi konfigurować protokoły rutingu na ruterach + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i potrafi szczegółowo omówić zasadę działania modelu OSI/ISO i TCP/IP - - - - - - - - - - -
M_W005 Zna zasady działania sprzętu sieciowego i możliwości jego stosowania. Zna podstawowe zasady konfigurowania sprzętu sieciowego - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi odpowiednio rozplanować czas w trakcie realizacji ćwiczenia oraz współpracować z innymi studentami - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pisać raporty, analizy - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie dotyczące konfiguracji sieci - - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi czytać i analizować dokumentację konfiguracji urządzeń sieciowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Organizacja zajęć + Stos ISO/OSI, kable, projektowanie sieci LAN
Organizacja zajęć, modele warstwowe (4. i 7. warstwowy), rodzaje kabli i przegląd interfejsów (skrętka, serial RJ45).
2. Konfiguracja i działanie sieci w wybranych systemach operacyjnych
Konfiguracja sieci w systemach z rodziny Windows i Linux, podstawy protokołów (IP, TCP, UDP), rodzaje transmisji w sieciach teleinformatycznych (unicast, anycast, multicast, broadcast)
3. Architektura klient-serwer i wybrane aplikacje i protokoły aplikacyjne
mail, www, transfer plików, p2p (FTP, TFTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP)
4. Telefonia, radio i telewizja w Internecie
Transmisja głosu i obrazu w Internecie, VoIP, VoD, streaming
5. DNS
hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS
6. Protokół IP oraz adresacja IP
IPv4, IPv6, klasy adresów, maska sieciowa, podsieci
7. DHCP
Zasada działania protokołu DHCP, sposoby konfiguracji w urządzeniach i hostach.
8. ICMP
Podstawowe komunikaty protokołu ICMP i ich zastosowanie (echo request, echo reply, unreachable)
9. TCP
TCP – zastosowanie, podstawowe zasady działania (3-way handshake, mechanizm okna, retransmisje, zapobieganie przeciążeniom).
10. UDP
UDP – zastosowanie, podstawowe zasady działania.
11. Podstawy sieci Ethernet
Zasady działania Ethernetu przewodowego oraz podstawowe urządzenia sieciowe (przełącznik).
12. Protokół ARP oraz podstawy rutingu IP
Protokół ARP, RARP, mechanizm ARP Proxy oraz podstawy rutingu IP – ruting statyczny i dynamiczny, zasada działania rutera.
13. Filtrowanie ruchu w sieci
Filtrowanie ruchu w sieci (w oparciu o komputer PC, Windows Firewall, Linux IP tables).
14. NAT/PAT
Cele i metody korzystania z NAT/PAT, Konfiguracja NAT/PAT.
15. Podstawy bezpieczeństwa sieciowego
Bezpieczeństwo w sieci Internet (jak bezpiecznie korzystać z aplikacji: https, software upgrade, ochrona danych, pobieranie oprogramowania).

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zarabianie kabli sieciowych. Połączenie z ruterem przez konsolę i ćwiczenie podstawowych komend
2. Konfiguracja rutera i sieci w systemie Windows i Linux
3. Konfiguracja prostej sieci. Utrzymanie podstawowej łączności
4. Konfiguracja wybranych protokołów sieciowych
5. Ćwiczenia z adresacji sieci
6. Konfiguracja DHCP na ruterze oraz w systemie Windows 2003 Server
7. IPv6
8. Analiza komunikatów ICMP, TCP i UDP przy użyciu analizatora sieciowego
9. Konfiguracja przełącznika
10. Konfiguracja punktu dostępowego
11. Konfiguracja list ACL
12. Konfiguracja NAT/PAT
13. Atak sieciowy Man-in-the-middle
14. Konfiguracja przykładowej sieci

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z egzaminu. Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną obu ocen.
2. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if śr>4.75 then OK:=5.0 else
if śr>4.25 then OK:=4.5 else
if śr>3.75 then OK:=4.0 else
if śr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Woźniak, K. Nowicki: Społeczeństwo Globalnej Informacji – Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne, Fundacja Postępu Telekomunikacji, 2003.
2. Z. Papir: Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia sieci pakietowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001
3. M. Welzl: Network Congestion Control: Managing Internet Traffic, Wiley, 2006
4. A. S. Tanenbaum: Sieci komputerowe, Helion, 2004
5. M. Sportack: Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak