Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Główne zagadnienia i kierunki filozofii
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-112-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Siciński Michał (sicinski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Siciński Michał (sicinski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej TE1A_W23, TE1A_K02 Egzamin
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych TE1A_W23, TE1A_K02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach TE1A_U01, TE1A_K02 Egzamin
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym TE1A_U01, TE1A_K02 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych TE1A_K02 Egzamin
M_K002 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień TE1A_K02 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowej problematyki filozoficznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wybranych ważnych kierunków i szkół filozoficznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ze zrozumieniem czytać niezbyt trudne teksty filozoficzne oraz brać udział w dyskusjach + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dostrzegać problemy filozoficzne pojawiające się w nauce, kulturze oraz życiu społecznym i osobistym + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy poznawczego i kulturowego znaczenia filozofii pojętej jako sfera podstawowych wartości i wyborów etycznych + - - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie filozoficznych metod dyskursu i rozwiązywania zagadnień + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp: pochodzenie i specyfika filozofii, związki filozofii z innymi formami myślenia i kultury – 1 godzina wykładowa.
Dziedziny badań filozoficznych, typowa struktura systemów filozoficznych. Filozofia a myślenie potoczne, filozofia a religie, filozofia a nauka.

2. Filozofia starożytna – 4 godziny wykładowe
Filozofia przedsokratejska: szkoła jońska, pitagorejczycy, Demokryt.Idealizm Platona, jego obecność w kulturze europejskiej i znaczenie dla nowożytnej metody naukowej. Dualizm Arystotelesa a początki nauk empirycznych. Starożytna myśl etyczna: stoicyzm, epikureizm.

3. Filozofia łacińskiego średniowiecza – 2 godziny wykładowe
Chrześcijaństwo a filozofia grecko-rzymska. Aureliusz Augustyn: platonizm schrystianizowany. Tomasz z Akwinu i scholastyka, pięć dróg do Boga. Apologetyka chrześcijańska w nowożytnej i współczesna myśl filozoficzna.

4. Filozofia nowożytna – 4 godziny wykładowe.
Początki nowożytności: Odrodzenie, zmierzch scholastyki, F. Bacon, Kartezjusz. Nowożytny empiryzm i racjonalizm w sporze o źródła poznania: Locke, Kant. Empiryzm a subiektywny idealizm Berkeley’a i Hume’a. Materializm Oświecenia francuskiego. Filozofia dziejów Hegla.

5. Filozofia współczesna I – 2 godziny wykładowe.
Od Hegla do Marksa: marksowski materializm historyczny i jego polityczne aplikacje. Marksizm a nauki społeczne, marksizm współczesny. Pozytywizm Comte’a i pozytywistyczny nurt w filozofii a nauki przyrodnicze i scjentyzm. Polski wkład w filozofię współczesną: szkoła lwowsko-warszawska.

6. Filozofia współczesna II – 2 godziny wykładowe.
Filozoficzne „mody” XX w.: neopozytywizm, psychoanaliza, egzystencjalizm, Nurt anglosaski: pragmatyzm, filozofia analityczna. Postmodernizm: schyłek „wielkich narracji”.Podsumowanie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego , z możliwością uzupełnienia lub poprawki w formie ustnej.
2. Aktywny udział w wykładach (dyskusji) oraz ewentualne przygotowanie eseju na wybrany temat umożliwia podwyższenie oceny o 1 stopień.
3. Ocena końcowa obliczana jest według obowiązujących w uczelni zasad określających relacje między odsetkiem opanowanego materiału a oceną, z uwzględnieniem punktu 2.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, włącznie z licealnym programem propedeutyki filozofii lub „ścieżki filozoficznej”.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, WN PWN W-wa 2011 (lub inne wydanie), fragmenty
2. O. Hoeffe, Mała historia filozofii, WN PWN W-wa 2011, fragmenty
3. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Aletheia 2003 (lub inne wydanie)
4. J. I. M. Bocheński, Zarys historii filozofiii, Wyd. Antyk, 2000
5. Fragmenty tekstów źródłowych wskazywane przez prowadzącego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak