Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologia
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-113-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Takuska-Mróz Wanda (watam@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Takuska-Mróz Wanda (watam@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma ogólna wiedzę na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania społeczeństwa. TE1A_W23 Kolokwium
M_W002 Ma ogólną wiedzę niezbędną do rozumienia społeczno kulturowego kontekstu działalności inżynierskiej. TE1A_W23 Kolokwium
M_W003 Ma ogólna wiedzę humanistyczną, która pozwala poszerzyć horyzonty poznawcze i wyjść poza techniczne ramy przyszłego zawodu. TE1A_W23 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi integrować uzyskane informacje i pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł. TE1A_U01 Kolokwium
M_U002 Ma umiejętność rozumienia złożoności życia społecznego i funkcjonowania organizacji i instytucji TE1A_U22 Kolokwium
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę socjologiczną w przyszłej pracy zawodowej. TE1A_U22 Kolokwium
M_U004 Umiejętność lepszego zrozumienia siebie, samopoznania. TE1A_U05 Kolokwium
M_U005 Potrafi budować więzi społeczne w grupie. TE1A_U02 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie konieczność permanentnego uczenia się poszerzania zasobów wiedzy i rozwoju osobowości. TE1A_K01 Kolokwium
M_K002 Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodu inżyniera. TE1A_K04 Kolokwium
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za tworzenie dzieł technicznych, ich wdrażanie i społeczne skutki działalności inżyniera. TE1A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma ogólna wiedzę na temat mechanizmów i zasad funkcjonowania społeczeństwa. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę niezbędną do rozumienia społeczno kulturowego kontekstu działalności inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma ogólna wiedzę humanistyczną, która pozwala poszerzyć horyzonty poznawcze i wyjść poza techniczne ramy przyszłego zawodu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi integrować uzyskane informacje i pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł. + - - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność rozumienia złożoności życia społecznego i funkcjonowania organizacji i instytucji + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać wiedzę socjologiczną w przyszłej pracy zawodowej. + - - - - - - - - - -
M_U004 Umiejętność lepszego zrozumienia siebie, samopoznania. + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi budować więzi społeczne w grupie. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie konieczność permanentnego uczenia się poszerzania zasobów wiedzy i rozwoju osobowości. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodu inżyniera. + - - - - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość odpowiedzialności za tworzenie dzieł technicznych, ich wdrażanie i społeczne skutki działalności inżyniera. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przedmiot socjologii (3 godziny).
2. Teoria socjologiczna a praktyka (4 godz.).
3. Determinanty życia społecznego – biologiczne, geograficzne, demograficzne, ekonomiczne (1 godz.).
4. Jednostka w społeczeństwie- społeczeństwo w jednostce. Osobowość społeczna i jej elementy. Proces socjalizacji (4 godz.).
5. Aktywność społeczna (2 godz.).
6. Kultura i jej rola w życiu społecznym (2 godz.).
7. Kontrola społeczna (2 godz.).
8. Więź społeczna (1 godz.).
9. Zbiorowości społeczne (3 godz.).
10. Instytucje społeczne (2 godz.).
11. Struktura społeczna (2 godz.).
12. Procesy społeczne i ich typologia (1 godz.).
13. Zmiana społeczna jako kategoria socjologiczna (1 godz.).
14. Problemy i dylematy współczesnego społeczeństwa wyzwaniem dla socjologii (2 godz.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe i obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne: brak
Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
1. Podstawy socjologii i psychologii, red. Agata Maksymowicz, Andrzej Augustynek, wyd. AGH, Kraków, 2002.
2. Szacka B. 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna naukowa, Warszawa.
3. Szczepański J. 1971, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.

Literatura zalecana:
1. Aronson E, 2002, Człowiek istota społeczna PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak