Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy negocjacji
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-114-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Maksymowicz Agata (amaksym@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Maksymowicz Agata (amaksym@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji koniecznej w pracy inżyniera dla zrozumienia jej pozatechnicznych uwarunkowań oraz konsekwencji dla społeczeństwa i umiejętności. TE1A_W23 Kolokwium
M_W002 Student ma elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów i komunikowania się, gdyż uczy prowadzenia negocjacji w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. TE1A_W24 Kolokwium
M_W003 Student wie jak tworzyć oryginalne i kreatywne rozwiązania problemów w pracy zawodowej związane z pozatechnicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej. TE1A_W23 Kolokwium
M_W004 Student umie rozwiązywać problemy merytoryczne związane z pozatechnicznymi uwarunkowaniami pracy inżyniera na drodze negocjacji. TE1A_W23 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność rozwiązywania konfliktów związanych z pozatechnicznymi uwarunkowaniami pracy inżyniera. TE1A_U02 Kolokwium
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł. TE1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi rozstrzygać pojawiające się konflikty na drodze negocjacji. TE1A_K03, TE1A_W23 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji koniecznej w pracy inżyniera dla zrozumienia jej pozatechnicznych uwarunkowań oraz konsekwencji dla społeczeństwa i umiejętności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów i komunikowania się, gdyż uczy prowadzenia negocjacji w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jak tworzyć oryginalne i kreatywne rozwiązania problemów w pracy zawodowej związane z pozatechnicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student umie rozwiązywać problemy merytoryczne związane z pozatechnicznymi uwarunkowaniami pracy inżyniera na drodze negocjacji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność rozwiązywania konfliktów związanych z pozatechnicznymi uwarunkowaniami pracy inżyniera. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi integrować uzyskane informacje i pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi rozstrzygać pojawiające się konflikty na drodze negocjacji. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Istota negocjacji: przedstawianie propozycji i ofert oraz kwestia ustępstw. (2 godz.)
2. Merytoryczne przygotowanie do negocjacji (interesy, opcje, obiektywne kryteria przezwyciężania różnic, alternatywy negocjacji, propozycje porozumienia końcowego). (2 godz.)
3. Przedstawienie konkretnej propozycji prowadzenia negocjacji: strategia przełamująca (W. Ury) (10 godz.)
4. Taktyki negocjacyjne: blokujące, ofensywne, zwodnicze. Sposoby radzenia sobie z nimi. (2 godz.)
5. Fazy negocjacji. (2 godz.)
6. Skład zespołów negocjacyjnych i role uczestników. (2 godz.)
7. Style prowadzenia negocjacji i ich skuteczność (różne klasyfikacje). (2 godz.)
8. Postępowanie w trakcie trudnych negocjacji pozycyjnych. (2 godz.)
9. Negocjacje międzynarodowe – kulturowe uwarunkowania. (2 godz.)
10. Etyka w negocjacjach (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne: brak
Wymagania dodatkowe: obecność na zajęciach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa
Kamiński, Jacek, 2003, Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów, Poltekst, Warszawa.

Literatura zalecana
Fisher, Roger, Ury, Wiliam, 1994 Dochodząc do tak, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Ury, Wiliam, 1995, Odchodząc od nie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Nęcki, Zbigniew, 1994 Negocjacje w biznesie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
Mastenbroek, Willem, 1996, Negocjowanie, PWN, Warszawa
Zbiegień-Maciąg, Lidia, 1982, Taktyki i techniki negocjacyjne. Wyd. AGH, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak