Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Religie świata: człowiek a sacrum
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-115-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Siciński Michał (sicinski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Siciński Michał (sicinski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. TE1A_W23, TE1A_K02 Egzamin
M_W002 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. TE1A_W23, TE1A_K02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. TE1A_U01, TE1A_K02 Egzamin
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa TE1A_K02 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi TE1A_K02 Egzamin
M_K002 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. TE1A_K02 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada bardziej szczegółową wiedzę o historii i cechach charakterystycznych różnych odłamów chrześcijaństwa. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozróżniać i analizować cechy charakterystyczne wielkich tradycji religijnych i duchowych świata. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student umie różnicować tradycje religijne, kulturowe i duchowe właściwe głównym odłamom chrześcijaństwa + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wypracowywać własny, otwarty i krytyczny stosunek do różnych tradycji religijnych i duchowych ukształtowanych w ramach wielkich religii świata, jak tez poza nimi + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi samodzielnie podejmować i rozwiązywać teoretyczne i praktyczne problemy duchowości, kultury religijnej oraz pogranicza religii i nauki. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wstęp. Wprowadzenie podstawowych pojęć i problematyki – 2 godziny wykładowe
Pojęcie religii, sacrum i duchowości oraz ich wzajemne relacje. Struktura psychologiczna i społeczna zjawisk religijnych i duchowych oraz ich kulturowych manifestacji. Potoczne i teoretyczne typologie religii. Religie a religioznawstwo i filozofia religii. Zarys historii i geografii wielkich religii świata.

2. Religie Zachodu, ich wzajemne związki i ewolucja – 8 godzin wykładowych
Religie starożytnego Bliskiego Wschodu. Pochodzenie monoteizmu judaistycznego. Judaizm starożytny i współczesny – religia Przymierza i Prawa. Judaistyczne korzenie chrześcijaństwa a współczesne relacje między tymi religiami. Pochodzenie i specyfika monoteizmu muzułmańskiego a jego związki z monoteizmem judaistycznym i chrześcijańskim. Zarys historii islamu, islam współczesny.

3. Pochodzenie, rozwój i współczesność chrześcijaństwa – 8 godzin wykładowych
Wczesne chrześcijaństwo pomiędzy światem żydowskim a greckim. Ukształtowanie się kościoła powszechnego i podstaw doktrynalnych chrześcijaństwa. Prawosławna tradycja monastyczno-mistyczna; ikona jako okno do nieba – soczewka religijności prawosławnej. Prymat Piotrowy jako podstawa katolickiej tożsamości religijnej. Reformacja, sola fide i sola scriptura, znaczenie społeczno-gospodarcze etyki protestanckiej.

4. Religie Środkowego Wschodu – 6 godzin wykładowych
Najstarsze korzenie religii Indii. Podstawowe pojęcia hinduizmu, religijność braministyczna. Rozwój hinduizmu – okres medytacji, dżinnizm, źródła buddyzmu. Misja Gauthamy Siakjamuniego – Buddy. Podstawowe pojęcia i zasady buddyzmu. Buddyzm Małego, Wielkiego i Diamentowego Wozu. Wzorzec etyczno-duchowy arhata i bodhisattwy. Współczesny buddyzm w świecie zachodnim i w Polsce. Buddyzm a zjawiska tzw. nowej duchowości.

5. Religie Dalekiego Wschodu – 4 godziny wykładowe
Taoizm i konfucjanizm. Tradycyjna tożsamość chińska – synteza taoizmu, konfucjanizmu i buddyzmu. Podstawy etyki konfucjańskiej, jej znaczenie gospodarcze i społeczne. Konfucjanizm a współczesny Daleki Wschód.
Szintoizm – tradycyjna narodowa i państwowa religia Japończyków. Geneza szintoizmu, jego miejsce w krajobrazie kulturowym i duchowym Dalekiego Wschodu.

6. Religia a świat współczesny -2 godziny wykładowe
Główne tradycje religijne i duchowe Zachodu i Wschodu wobec wyzwań współczesności. Judaizm i chrześcijaństwo wobec wyzwań XiX i XX w.: scjentyzmu, materializmu, rewolucji. Wyzwania XXI w.: masowa laicyzacja, nowa duchowość. Islam – ostoja tradycyjnego miejsca religii w społeczeństwie?
Duchowość buddyjska i konfucjański model relacji społecznych: czy propozycje na miarę III tysiąclecia?

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Zaliczenie pisemnego testu końcowego , z możliwością uzupełnienia lub poprawki w formie ustnej.
2. Aktywny udział w wykładach (dyskusji) oraz ewentualne przygotowanie eseju na wybrany temat umożliwia podwyższenie oceny o 1 stopień.
3. Ocena końcowa obliczana jest według obowiązujących w uczelni zasad określających relacje między odsetkiem opanowanego materiału a oceną, z uwzględnieniem punktu 2.

Wymagania wstępne i dodatkowe:
  • Ogólna wiedza historyczna i humanistyczna oczekiwana od maturzysty, obejmująca podstawowe wiadomości na temat głównych religii świata (w szczególności chrześcijaństwa i judaizmu)
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Eliade, Historia wierzeń i doktryn religijnych, t.1-4, W-wa (fragmenty)
2. W. Harding, Religie świata dla otwartych umysłów, Wrocław, Siedmioróg 1995.
3. Leksykon Religii Świata, Warszawa (fragmenty)
4. Biblia, Koran, Bhagavadghita, Tao-te-king i in. (fragmenty)
5. Popularne wydawnictwa z serii Religie Świata (fragmenty)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak