Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-116-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kulińska Lucyna (lkulin@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Kulińska Lucyna (lkulin@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym. TE1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_W002 Rozumie zasady funkcjonowania mechanizmów rynkowych we współczesnym świecie. TE1A_W24 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U002 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych w języku polskim i angielskim (lub w innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej). TE1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społeczne. TE1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U004 Potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym (uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej), będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej. TE1A_U06, TE1A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U005 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problemem badawczym ;potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej religijnej, politycznej i społecznej. TE1A_U04, TE1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju. TE1A_K01 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_K002 Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje ich proces uczenia się. TE1A_K02 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_K003 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. TE1A_K02 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_K004 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. TE1A_K02 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_K005 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego. TE1A_K05 Praca wykonana w ramach praktyki
M_K006 Zachowuje etyczna postawę w prowadzonych projektach badawczych, publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym. TE1A_K04 Praca wykonana w ramach praktyki
M_K007 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania. TE1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym. + - - - - - - - - + -
M_W002 Rozumie zasady funkcjonowania mechanizmów rynkowych we współczesnym świecie. + - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U002 Potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych w języku polskim i angielskim (lub w innym języku uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej). + - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych scharakteryzować przemiany współczesnego społeczeństwa w perspektywie filozoficznej, kulturowej, prawnej, ekonomicznej i społeczne. + - - - - - - - - + -
M_U004 Potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym (uznanym za język naukowej komunikacji międzynarodowej), będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej. + - - - - - - - - + -
M_U005 Potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł naukowych samodzielnie pracować nad problemem badawczym ;potrafi przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący problemów pozatechnicznych uwarunkowań przemian zachodzących w społeczeństwie w perspektywie filozoficznej, kulturowej, ekonomicznej, prawnej, historycznej religijnej, politycznej i społecznej. + - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju. + - - - - - - - - + -
M_K002 Rozumie potrzebę stałej edukacji; inspiruje intelektualnie inne osoby, organizuje ich proces uczenia się. + - - - - - - - - + -
M_K003 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. + - - - - - - - - + -
M_K004 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym. + - - - - - - - - + -
M_K005 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych wyznaczonych przez opiekuna naukowego. + - - - - - - - - + -
M_K006 Zachowuje etyczna postawę w prowadzonych projektach badawczych, publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym. + - - - - - - - - + -
M_K007 Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania. + - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program zajęć:

1. Podstawowe definicje globalizacji i modernizacji. 2 godz.

2. Ziemia pojmowana jako wspólny dom wszystkich ludzi- zagrożenia wynikające z katastrof naturalnych, zmian klimatu, a także skażenia planety przez działalność ludzi, (gazy cieplarniane, śmieci, skażenia chemiczne, problem GMO itp.) 6 godz.

3. Problemy światowej demografii, zagadnienie depopulacji i migracje 4 godz.

4. Potencjalne skutki wyczerpywania się łatwo dostępnych surowców energetycznych będących motorem rozwoju dzisiejszego świata. Alternatywy – energetyka jądrowa, surowce odnawialne. Problem planowego osłabiania produktów przemysłowych i konsekwencje takich działań. 6 godz.

5. Planowe osłabianie produktów przemysłowych i konsekwencje takich działań 2 godz.

6.Ekonomiczne aspekty globalizacji: rynek globalny i nowe reguły w ekonomi i gospodarce, zagadnienie nierównomiernego rozwoju społeczeństw, działalność gospodarczych organizacji międzynarodowych, korporacje, przyczyny światowych kryzysów, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2008-2012). 6 godz.

7. Kulturowe aspekty globalizacji: teoria zderzenia cywilizacji Huntingtona i inne pokrewne; zachodnie społeczeństwo konsumpcyjne, multikulturalizm. 2 godz.

8.Polityczne aspekty globalizacji: światowy układ sił, główne konflikty i wojny XXI wieku, terroryzm; idee demokracji w zderzeniu ze współczesnym rynkiem.) 2 godz.

Ponadto:
Prowadzone dwa razy w tygodniu dyżury dla studentów służą prowadzącej do osobistych kontaktów ze studentami, dyskusji z nimi na tematy ich interesujące i omawianiu zaleconej literatury oraz konsultowaniu pisanych przez nich prac semestralnych

Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się ocena wynikająca z frekwencji na wykładach oraz ocena z pisemnej pracy semestralnej kończącej zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Na zakończenie zajęć student zobowiązany jest złożyć pracę semestralną o objętości do 10 stron maszynopisu z aparaturą naukową ( bibliografia, przypisy) napisaną na zadane przez prowadzącego tematy.
Student zobowiązany jest też zapoznawać się z literaturą przedmiotu i obejrzeć filmy naukowe i popularnonaukowe zalecane jako ilustracja zajęć wykładowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Baylis John, Smith Steve, Globalizacja polityki światowej Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych , UJ Kraków 2008.
Bogunia – Borowska M., Śleboda M. Globalizacja i konsumpcja Dwa dylematy
współczesności. Kraków 2003.
Grefe Ch., Greffrath M., Schumann H. Czego chcą krytycy globalizacji, Kraków 2004.
Globalopolis,pod. red. R. Borkowskiego, Kraków 2003.
Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997.
Judt Tony, Źle ma się kraj, Warszawa 2011.
Martin H.P. , Schumann H., Pułapka Globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt ,Wrocław 1997.
Pickett Kate, Wilkinson Richard, Duch równości, Warszawa 2011.
Ritzer G., Mc Donaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
Stiglitz J.E. Globalizacja , Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:
Barber B., Dżihad contra Macświat, Warszawa 1997.
Globalizacja i My. Tożsamość lokalna wobec trendów globalistycznych red. Piekarski R., Graban M., Kraków 2003
Toffler, A. i H., Wojna i antywojna, Warszawa 1997;
Toffer A. Trzecia Fala, Warszawa 2003.
Toynbee A., Cywilizacja w czasie próby, Warszawa 1991.
Baudrillard Jean, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. Ryszarda Zięby ,Warszawa 2008.
Bourdieu Pierre, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2008.
Bryc Agnieszka ,Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008.
Dietl Wilhelm, Hirschmann Kai, Tophoven Rolf, Terroryzm,Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
Filipowicz Stanisław, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007.
Galbraith Johan Kenneth, Gospodarka Niewinnego oszustwa, Warszawa 2005.
Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, pod red. Adama Szymaniaka, Warszawa 2008.
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Redakcja naukowa Miklaszewski Stanisław, Molendowski Edward ,Warszawa 2009
Hall Dorota, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007.
Harvey Dawid, Neoliberalizm. Historia katastrofy. SERIA: LE MONDE DIPLOMATIQUE, Warszawa 2005.
Karczmarek Tadeusz Teofil ,Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Warszawa 2007.
Lipset Seymour M., Wyjątkowość amerykańska – broń obosieczna, Warszawa 2008.
Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2007.
MacIntyre Alasdair ,Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007.
Majcherek Janusz A., Demokracja, przygodność, relatywizm, Warszawa 2007.
Misiak Władysław ,Globalizacja – więcej niż podręcznik. Społeczeństwa – kultura – polityka , Warszawa 2007.
Nye Joseph S. jr. , Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009
Patrick J. Buchanan, Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, Warszawa 2005.
Polak Ewa, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009.
Rybiński Krzysztof , Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna , Warszawa 2007.
Sassen Saskia, Globalizacja. Nowej mobilności ludzi i pieniędzy, UJ Kraków 2007.
Sennet Richard, Kultura nowego kapitalizmu, Warszawa 2010.
Scholie Jan Aart, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec 2006.
Stiglitz Joseph E., Wizja sprawiedliwej globalizacji ,Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
Stiglitz Joseph E, Bilmes Linda J., Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku. Warszawa 2008.
Szamański Władysław ,Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Warszawa, 2004.
Tapscott Don, Anthony D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.
Taylor John B., Zrozumieć kryzys finansowy .Przyczyny, skutki, interpretacje Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
Wojna i przemoc w religiach świata. Fakty i przyczyny , Khoury Adel Theodor, Grundmann Ekkehard, Muller Hans – Peter, Kielce 2006.
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne,. Redakcja naukowa W. Jabłoński, J. Wnuk. Sosnowiec 2009.

Filmy:
Doktryna Szoku /The Shock Doctrine/,Wielka Brytania 2009.
Drogi terroru /Les routes de la terreur/, Francja 2011.
Home SOS Ziemia!, Francja 2009.
Gwałtowne przebudzenie. Katastrofa naftowa/A crude Avakening- the oil crash/, Szwajcaria 2006 .
Historia Kapitalizmu /History of Kapitalizm/ – Discovery SERIAL 6 ODCINKÓW Discovery.
Korporacja. /The Corporation/, USA 2003.
Korporacyjne jedzenie / Food Inc./ , USA 2008.
Krach. Kulisy globalnego kryzysu. The secret story of the global finance colapse .Kanada 2011.Odc.1-4.
Kryzys cywilizacji,/ Crizis of Cywilization/Wielka Brytania 2011.
Nakarmimy świat/We feed the Word/, Austria 2006.
Przekręt w Enronie, (Enron, the Smartest Guys in the Room), USA, 2005 .
Spisek Żarówkowy .Nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności. /The light bulb conspiracy aka Piramid sof Waste/.Hiszpania, Francja 2010.
Sześć stopni może zmienić świat /Six Degrees could change the Word/, USA 2007. National Geografic.
Świat według Monsanto/ The World According to Monsanto / Francja/Niemcy/Kanada 2008 .
Zaróbmy jeszcze więcej / Let’s Make Money/, Austria 2009.
Zabójczo tanie/ A Killer Bergain/, Dania 2008 .
Zaróbmy jeszcze więcej. / Let’s Make Money/, Austria 2009.
Zniewolone łono,/ La ventre des fammes /Francja 2010.

Pomoc naukowa : Linki do :Licznik świata http://worldmeters.info/ i strony www.prisonplanet.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak