Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Lokalne sieci teleinformatyczne
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-203-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Rząsa Jacek (rzasa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Łoziak Krzysztof (kloziak@agh.edu.pl)
mgr inż. Rząsa Jacek (rzasa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot pozwala zdobyć wiedzę nt. budowy i działania lokalnych sieci teleinformatycznych, umożliwia nabycie umiejętności planowania, budowy i konfigurowania sieci oraz wyszukiwania i naprawę błędów.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu pracy sieci lokalnych, ich organizacji, sposobów przesyłania danych oraz stosowanych w tych sieciach protokołów i mechanizmów TE1A_W17, TE1A_W19, TE1A_W16 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę z budowy i organizacji sieci teleinformatycznych, urządzeń wchodzących w ich skład oraz mechanizmów i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami sieci TE1A_W14, TE1A_W07, TE1A_W13, TE1A_W15, TE1A_W16 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student umie zgrupować połączenia w jedno logiczne łącze oraz zapewnić ograniczenie liczby wymienianych danych rozgłoszeniowych TE1A_U11, TE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie sprawdzić działanie przełącznika pracującego zgodnie ze standardem IEEE 802.3, ustawić interfejsy w odpowiednie tryby działania oraz podzielić sieć na logiczne części TE1A_U02, TE1A_U11, TE1A_U10, TE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student umie sprawdzić jak są przydzielane adresy w warstwie III oraz jak komunikują się ze sobą urządzenia wymieniając informacje o modelu urządzenia oraz o oprogramowaniu, itd. TE1A_U02, TE1A_U11, TE1A_U12, TE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student umie połączyć urządzenia ze sobą i sprawdzić jakie dane są przesyłane w wybranych warstwach modelu OSI/ISO TE1A_U02, TE1A_U11, TE1A_U18, TE1A_U10, TE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście pracy z urządzeniami sieciowymi znajdującymi się w laboratorium TE1A_U23 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Student umie konfigurować sieci tak aby zapewnić niezawodność przesyłania danych na odpowiednim poziomie przy użyciu protokołów drzewa rozpinającego TE1A_U02, TE1A_U03, TE1A_U11, TE1A_U10, TE1A_U06, TE1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami i atakami na infrastrukturę sieciową sieci lokalnych TE1A_U02, TE1A_U11, TE1A_U12, TE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U008 Student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci TE1A_U11, TE1A_U18, TE1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U009 Student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci TE1A_U01, TE1A_U20 Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności TE1A_K01, TE1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu pracy sieci lokalnych, ich organizacji, sposobów przesyłania danych oraz stosowanych w tych sieciach protokołów i mechanizmów - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę z budowy i organizacji sieci teleinformatycznych, urządzeń wchodzących w ich skład oraz mechanizmów i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami sieci + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zgrupować połączenia w jedno logiczne łącze oraz zapewnić ograniczenie liczby wymienianych danych rozgłoszeniowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie sprawdzić działanie przełącznika pracującego zgodnie ze standardem IEEE 802.3, ustawić interfejsy w odpowiednie tryby działania oraz podzielić sieć na logiczne części + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie sprawdzić jak są przydzielane adresy w warstwie III oraz jak komunikują się ze sobą urządzenia wymieniając informacje o modelu urządzenia oraz o oprogramowaniu, itd. + - + - - - - - - - -
M_U004 Student umie połączyć urządzenia ze sobą i sprawdzić jakie dane są przesyłane w wybranych warstwach modelu OSI/ISO - - + - - - - - - - -
M_U005 Student stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście pracy z urządzeniami sieciowymi znajdującymi się w laboratorium - - + - - - - - - - -
M_U006 Student umie konfigurować sieci tak aby zapewnić niezawodność przesyłania danych na odpowiednim poziomie przy użyciu protokołów drzewa rozpinającego + - + - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi zabezpieczyć sieć przed wybranymi zagrożeniami i atakami na infrastrukturę sieciową sieci lokalnych + - + - - - - - - - -
M_U008 Student umie testować, wykrywać i naprawiać błędy konfiguracyjne sieci - - + - - - - - - - -
M_U009 Student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do sieci komputerowych (model warstwowy, urządzenia sieci teleinformatycznych)
2. Adresacja urządzeń sieciowych warstwy 2 i 3
3. Funkcje, budowa i praca wybranych urządzeń warstwy 2 i 3
4. Rodzina standardów IEEE 802.1 i IEEE 802.3 (m. in.:STP, RSTP, MSTP, agregacja łączy, metody zabezpieczania portów oraz urządzeń sieciowych, sterowanie przepływem, jedno i wielowarstwowe sieci wirtualne)
5. Kierunki rozwoju lokalnych sieci teleinformatycznych

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Zasady bezpiecznego użytkowania laboratorium, obsługa urządzeń sieciowych
2. Konfiguracja portów przełącznika
3. Konfiguracja sieci wirtualnych
4. Protokoły drzewa rozpinającego
5. Agregacja łączy w sieci lokalnej
6. Bezpieczeństwo w sieci lokalnej
7. Konfiguracja przykładowych sieci teleinformatycznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z zajęć laboratoryjnych i oceny z egzaminu, jeżeli obie te oceny są pozytywne. Ocena końcowa jest negatywna jeżeli student uzyska ocenę negatywną z zajęć laboratoryjnych lub ocenę negatywną z egzaminu.

W przypadku nieuzyskania pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych (egzaminu) w podstawowym terminie, student może przystąpić do pierwszego poprawkowego zaliczenia laboratorium (egzaminu), z którego może uzyskać maksymalnie ocenę 4,0.

W przypadku nieuzyskania pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych (egzaminu) w terminie podstawowym oraz pierwszym poprawkowym, student może przystąpić do drugiego poprawkowego zaliczenia laboratorium (egzaminu), z którego może uzyskać maksymalnie ocenę 3,0.

W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej innych ocen stosuje się progi jak zdefiniowano w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność zapisu i konwersji liczb w postaci heksadecymalnej i binarnej, umiejętność konfiguracji adresu IP komputera z dowolnym systemem operacyjnym, znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym. Wymagana jest wiedza z zakresu przedmiotu “Wprowadzenie do sieci Internet”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Spurgeon E. C.: Ethernet: The Definitive Guide, O’Reilly and Associates, Inc, 2000;
2 Stallings W.: Data and Computer Communications, Macmillan Publishing Company, New York 1988
3 Stevens R. W.: TCP/IP Illustrated, Vol. 1 The Protocols, Addison – Wesley, 1994
4 Standardy IEEE rodziny 802 dostępne na http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio.html
5 Dokumenty RFC dostępne na http://www.ietf.org, m. in.: RFC0791 (IP), RFC0826 (ARP)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet — An analysis of the possibility to use the Ethernet technology for flexible aggregation networks / Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Jacek RZĄSA, Andrzej JAJSZCZYK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2012 R. 85 nr 7, s. 566–575. — Bibliogr. s. 575

Dynamic power capping for multilayer hybrid power networks / Jacek RZĄSA, Piotr BORYŁO, Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2014 [Dokument elektroniczny] : Global Communications conference, exhibition & industry forum : Austin, TX USA, 8–12 December 2014 / The Institute of Electrical and Electronic Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-3511-6. — S. 2563–2569. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2569, Abstr.. — Dod. ISBN: 978-1-4799-3512-3

Energy aware routing and aggregation in multulayer optical networks / Artur LASOŃ, Jacek RZĄSA, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // W: ICTON 2013 [Dokument elektroniczny] : 15th International Conference on Transparent Optical Network : Cartagena, Spain, June 23–27, 2013 / eds. Marek Jaworski, Marian Marciniak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2013. — ISBN: 978-1-4799-0683-3. — S. 1–4, We.B4.3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — W bazie Web of Science dod. seria: International Conference on Transparent Optical Networks ; ISSN 2162-7339

Informacje dodatkowe:

Brak