Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-204-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Szklarski Zbigniew (szkla@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Czapkiewicz Maciej (czapkiew@agh.edu.pl)
Kanak Jarosław (kanak@agh.edu.pl)
dr inż. Szklarski Zbigniew (szkla@agh.edu.pl)
mgr Łysoń-Sypień Barbara (b.lyson@wp.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności opisu otaczającej rzeczywistości za pomocą podstawowych praw i zasad oraz zrozumienia oddziaływań i zjawisk fiz. i ich znaczenia w przyrodzie i technice.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie fizyki jako nauki przyrodniczej, jej miejsce i rolę w dzisiejszej nauce i technice; dostrzega wzajemne relacje pomiędzy teorią a eksperymentem. TE1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Dysponuje aktualną wiedzą na temat zjawisk fizycznych i fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie. TE1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Opanował zagadnienia: dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej, grawitacji, ruchu drgającego i fal, elektrostatyki, prądu stałego, elektromagnetyzmu (równania Maxwella), fal elektromagnetycznych, optyki, oddziaływania promieniowania z materią oraz fizyki współczesnej, niezbędne do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach technologii informacyjnych (układach do przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji). TE1A_W02 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować odpowiednie prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania zagadnień z dynamiki, drgań i ruchu falowego, elektromagnetyzmu, optyki i podstaw fizyki współczesnej. TE1A_W02, TE1A_U16 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Zdobywa matematyczne podstawy opisu zjawisk fizycznych, zna przykłady zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w fizyce. TE1A_W02, TE1A_U16, TE1A_W01, TE1A_U24 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi szukać informacji z literatury przedmiotu i innych źródeł; potrafi dokonywać ich interpretacji i zastosować je do rozpatrywanego problemu, a także formułować i uzasadniać wynikające stąd wnioski. TE1A_W02, TE1A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Samodzielnie rozwiązuje zadania z mechaniki klasycznej, grawitacji, elektrostatyki, prądu stałego, pola magnetycznego, ruchu drgającego, fal i optyki oraz umie zastosować odpowiednie prawa fizyczne do rozwiązywania zagadnień z fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej. TE1A_W02, TE1A_U16, TE1A_W01, TE1A_U24 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Dostrzega konieczność wykształcenia umiejętności posługiwania się narzędziami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych. TE1A_W02, TE1A_W01, TE1A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student rozumie nadrzędną rolę praw fizyki i nabywa umiejętność korzystania z tych praw dla wyjaśnienia przebiegu zjawisk w przyrodzie. TE1A_W02, TE1A_K02 Udział w dyskusji
M_K003 Student jest przygotowany, w oparciu o znajomość zjawisk fizycznych, do podjęcia działań zmierzających do rozwoju nauk technicznych w zakresie technologii informacyjnych. TE1A_W02, TE1A_K02 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie fizyki jako nauki przyrodniczej, jej miejsce i rolę w dzisiejszej nauce i technice; dostrzega wzajemne relacje pomiędzy teorią a eksperymentem. + - - - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje aktualną wiedzą na temat zjawisk fizycznych i fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Opanował zagadnienia: dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej, grawitacji, ruchu drgającego i fal, elektrostatyki, prądu stałego, elektromagnetyzmu (równania Maxwella), fal elektromagnetycznych, optyki, oddziaływania promieniowania z materią oraz fizyki współczesnej, niezbędne do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach technologii informacyjnych (układach do przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować odpowiednie prawa i zasady fizyczne do rozwiązywania zagadnień z dynamiki, drgań i ruchu falowego, elektromagnetyzmu, optyki i podstaw fizyki współczesnej. + + + - - - - - - - -
M_U002 Zdobywa matematyczne podstawy opisu zjawisk fizycznych, zna przykłady zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w fizyce. + + + - - - - - - + -
M_U003 Potrafi szukać informacji z literatury przedmiotu i innych źródeł; potrafi dokonywać ich interpretacji i zastosować je do rozpatrywanego problemu, a także formułować i uzasadniać wynikające stąd wnioski. - + + - - - - - - + -
M_U004 Samodzielnie rozwiązuje zadania z mechaniki klasycznej, grawitacji, elektrostatyki, prądu stałego, pola magnetycznego, ruchu drgającego, fal i optyki oraz umie zastosować odpowiednie prawa fizyczne do rozwiązywania zagadnień z fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej. - + + - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Dostrzega konieczność wykształcenia umiejętności posługiwania się narzędziami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych. + + + - - - - - - + -
M_K002 Student rozumie nadrzędną rolę praw fizyki i nabywa umiejętność korzystania z tych praw dla wyjaśnienia przebiegu zjawisk w przyrodzie. + + + - - - - - - - -
M_K003 Student jest przygotowany, w oparciu o znajomość zjawisk fizycznych, do podjęcia działań zmierzających do rozwoju nauk technicznych w zakresie technologii informacyjnych. - + + - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności opisu otaczającej rzeczywistości fizycznej za pomocą podstawowych praw i zasad. Student uzyskuje umiejętność rozumienia oddziaływań i zjawisk fizycznych i ich znaczenia w przyrodzie i technice, potrafi rozwiązywać proste zadania rachunkowe i jest przygotowany do podjęcia bardziej złożonych problemów technicznych w oparciu o prawa fizyki.

Zajęcia w ramach modułu są prowadzone w formie wykładu (60 godzin), ćwiczeń rachunkowych (30 godzin) i ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin).

WYKŁADY:

1.Wprowadzenie do fizyki. Elementy rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w zastosowaniu do prostych problemów fizycznych (2 godz.)
Przedmiot i znaczenie fizyki jako nauki przyrodniczej. Międzynarodowy układ jednostek SI – podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki. Podział wielkości fizycznych na skalarne i wektorowe. Cechy wektora, Podstawowe działania na wektorach w tym iloczyn skalarny i wektorowy.
2.Kinematyka punktu materialnego (3 godz.)
Opis wielkości służących do opisu ruchu krzywoliniowego. Definicje i graficzna interpretacja: wektora położenia, przemieszczenia, prędkości chwilowej i średniej, przyspieszenia chwilowego i średniego. Ruch po okręgu w ujęciu wektorowym. Spadek swobodny, rzuty: pionowy, poziomy, ukośny.
3.Dynamika punktu materialnego (3 godz.)
Zasady dynamiki w układach inercjalnych i nieinercjalnych, praca. Zasady dynamiki dla układów o zmiennej masie. Przyspieszenie i siła Coriolisa.
4. Dynamika bryły sztywnej (4 godz.)
Dyskretny i ciągły rozkład masy. Środek masy, podstawowe pojęcia ruchu obrotowego układów punktów materialnych i bryły sztywnej. Tensor momentu bezwładności i twierdzenie Steinera. Przykłady obliczeń momentu bezwładności. Równanie Eulera. Precesja – przykłady: bąk i spin elektronu.
5.Grawitacja (5 godz.)
Wielkości charakteryzujące pole grawitacyjne: gradient pola wektorowego, natężenie, potencjał, energia potencjalna, strumień. Prawo Gaussa i przykłady jego zastosowań. Energia grawitacyjna kuli. Prawa Keplera, przyspieszenie ziemskie, wahadło Foucaulta.
6.Elektrostatyka (5 godz.)
Podstawowe pojęcia: pole, potencjał, energia potencjalna, strumień. Dipol elektryczny. Przykłady zastosowania prawa Gaussa (liniowy, powierzchniowy objętościowy rozkład ładunków). Kondensatory, energia pola elektycznego E. Dielektryki, piezoelektryczność.
7.Prąd stały (4 godz.)
Prąd i prawo Ohma. SEM – siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny. Przewodnictwo elektryczne w metalach i półprzewodnikach. Prawa Kirchoffa. Obwód RC.
8.Pole magnetyczne (5 godz.)
Wektor indukcji B, siła Lorentza, siła elektrodynamiczna. Przykłady: efekt Halla, e/m, cyklotron, spektrometr masowy. Prawo Ampera, prawo Biota-Savarta, przykłady obliczania pola magnetycznego, prawo Faraday’a i reguła Lenza. Indukcyjność i samoindukcja. Obwód RL, energia pola B, magnetyzm materii i jego zastosowania.
9.Drgania, oscylator harmoniczny (5 godz.)
Własności mechaniczne ciał stałych, prawo Hooke’a. Oscylator liniowy ruchu drgającego prostego (punktu materialnego i obwodu LC). Drgania tłumione (mechaniczne, obwód RLC) i wymuszone (mechaniczne, obwód RLC z zasilaniem zmiennym w czasie). Rezonans (amplituda i przesunięcie fazowe). Wahadła (fizyczne, matematyczne i torsyjne), składanie drgań.
10.Fale mechaniczne (4 godz.)
Opis zjawisk falowych, równanie fali płaskiej w przestrzeni i równanie falowe. Fala sprężysta w ciele stałym i w gazach. Fala stojąca. Podstawowe pojęcia z akustyki, efekt Dopplera.
11.Elektromagnetyzm – równania Maxwella (4 godz.)
Operatory dywergencji i rotacji, przykłady zastosowań. Twierdzenie Stokesa. Prąd przesunięcia, Indukowane pole B i E. Postać całkowa i różniczkowa równań Maxwella.
12.Fale elektromagnetyczne (4 godz.)
Fale elektromagnetyczne w próżni – wyprowadzenie równania falowego. Zależności pomiędzy prędkością współczynnikiem załamania (n) a stałymi przenikalności magnetycznej i elektrycznej. Energia fali elektromagnetycznej. Wektor Poyntinga. Widmo fali elektromagnetycznej.
13.Optyka (4 godz.)
Zasada Fermata, optyka falowa – interferencja, dyfrakcja (na 1 i 2 szczelinach), siatka dyfrakcyjna. Polaryzacja, światłowód. Promieniowanie rentgenowskie, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (prawo Bragga). Podstawowe pojęcia teorii względności: kontrakcja długości, dylatacja czasu, relatywistyczna masa i energia.
14.Elementy fizyki współczesnej (3 godz.)
Promieniowanie termiczne, zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona. Model atomu Bohra. Hipoteza de Broglie’a, zasada nieoznaczoności Heisenberga. Równanie Schroedingera zależne i niezależne od czasu. Przykłady zastosowań równania Schroedingera: swobodny elektron, nieskończona studnia potencjału, potencjał w postaci bariery.
15.Fizyka atomu i elementy fizyki ciała stałego (5 godz.)
Wzbudzony stan energetyczny atomu. Dyskretne widmo atomowe: emisja spontaniczna, wymuszona, rezonansowa. Inwersja obsadzeń, lasery. Statystyki: Boltzmanna, Diraca, Bosego-Einsteina. Gaz Fermiego w przestrzeni k. Typy wiązań atomowych. Funkcja gęstości stanów. Elektron w sieci periodycznej, masa efektywna. Półprzewodniki, nadprzewodniki.

Ćwiczenia audytoryjne:

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:

Ćwiczenia audytoryjne mają na celu utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie i wykształcenie umiejętności obliczeniowych w posługiwaniu się podstawowymi prawami fizyki. W ramach tych zajęć studenci rozwiązują zadania rachunkowe związane z tematyką wykładów i omawiają z prowadzącym zajęcia problemy poruszane na wykładzie. Studenci otrzymują zadania do samodzielnego wykonania, tzw. zadania domowe. Poziom wiedzy jest monitorowany poprzez prace pisemne i na tej podstawie odbywa się zaliczenie zajęć. Do zaliczenia zajęć niezbędna jest obecność na min. 80% zajęć. W uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba i zwolnienie lekarskie) możliwe jest indywidualne uzgodnienie z prowadzącym zajęcia. Studenci mają możliwość skorzystania z konsultacji prowadzonych przez wykładowcę i prowadzących zajęcia, które pozwalają przedyskutować najważniejsze problemy związane ze zrozumieniem materiału wykładu i ćwiczeń.

1.Praktyczna umiejętność posługiwania się rachunkiem wektorowym z fizyce (2 godz.)
Graficzne metody dodawania i odejmowania wektorów, rozkład wektora na składowe; wektor w kartezjańskim układzie współrzędnych. Zastosowanie iloczynu skalarnego i wektorowego w fizyce na przykładzie: pracy, momentu siły, momentu pędu, siły Lorentza.
2.Kinematyka punktu materialnego zmiennego w czasie (3 godz.)
Praktyczna umiejętność zastosowania rachunku wektorowego, różniczkowego i całkowego w zadaniach ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego do obliczania przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia.
3.Zasady dynamiki w układach inercjalnych i nieinercjalnych (3 godz.)
Zasady dynamiki, siły pozorne, ruch po okręgu. Zasady zachowania energii i pędu, układy o zmiennej masie, zderzenia sprężyste i niesprężyste.
4.Kinematyka i dynamika bryły sztywnej (4 godz.)
Środek masy. Omówienie i interpretacja składowych tensora momentu bezwładności. Obliczanie tensora momentu bezwładności dla dyskretnych i ciągłych rozkładów masy. Zastosowanie zasady zachowania energii mechanicznej i zasad dynamiki do ruchu obrotowego bryły sztywnej i toczenia bez poślizgu.
5.Grawitacja i elektrostatyka (8 godz.)
Siła centralna, pojecia: pola, potencjału, energii potencjalnej, strumienia pola. Zachowawczość pola grawitacyjnego i elektrostatycznego. Praktyczna umiejętność obliczania gradientu funkcji skalarnej. Zastosowania prawa Gaussa w grawitacji i elektrostatyce. Kondesatory.
6.Ruch drgający i falowy (6 godz.)
Rozwiązanie równania prostego oscylatora harmonicznego, analiza zależności wielkości opisujących oscylator harmoniczny od czasu i położenia. Rozwiązywanie zadań, w których występują wahadła: torsyjne, matematyczne i fizyczne. Zależność amplitudy oscylatora tłumionego od czasu. Logarytmiczny dekrement tłumienia. Analiza częstości, amplitudy i fazy dla oscylatora z wymuszeniem. Omówienie warunków rezonansu, krzywe rezonansowe. Analogia pomiędzy oscylatorem mechanicznym a obwodem RLC. Układy RC i LC. Równanie fali płaskiej w przestrzeni i równanie falowe, fala stojąca.
7.Wybrane zagadnienia z: optyki i teorii korpuskularno-falowej (4 godz.)
Doświadczenie Younga. Zjawisko fotoelektryczne, przykłady zastosowań równania Schroedingera: swobodny elektron, nieskończona studnia potencjału.

Ćwiczenia laboratoryjne:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładzie poprzez bezpośredni kontakt z eksperymentem fizycznym. Celem tych zajęć jest wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania pomiarów wielkości fizycznych oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie opracowania wyników pomiarów i analizy niepewności wyników z wykorzystaniem obliczeniowych i graficznych metod statystycznych. Ćwiczenia laboratoryjne składają się zajęć wstępnych, praktycznego wykonania doświadczeń i zajęć zaliczeniowych połączonych z odrabianiem ewentualnych zaległości. W ramach zajęć studenci wykonują w dwuosobowych zespołach 9 doświadczeń fizycznych z listy według ustalonego harmonogramu oraz przygotowują sprawozdania z przebiegu ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie sprawozdań i kolokwium z teorii. Szczegółowe wymagania zawiera regulamin laboratorium (http://layer.uci.agh.edu.pl/labfiz/)

SPIS ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

1. Współczynnik załamania światła dla ciał stałych.
Cel ćwiczenia: wyznaczenie współczynnika załamania ciał stałych za pomocą mikroskopu metodą grubości pozornej.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z optyki geometrycznej (zasada Fermata) i falowej.
2. Mostek pojemnościowy.
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z pomiarem nieznanej wartości pojemności kondensatora metodą mostka Wheatstone’a, opanowanie zagadnień teorii błędu na postawie dużej statystyki wyników pomiaru.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących kondensatorów w obwodach elektrycznych.
3. Rezonans akustyczny (fala stojąca).
Cel ćwiczenia: obserwacja powstawania akustycznej fali stojącej. Pomiar rezonansu i prędkości dźwięku fali stojącej w rurze Quinckego dla powietrza i CO2. Wyznaczenie stosunku cp/cv i liczby stopni swobody molekuł gazu.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z ruchu falowego, akustyki i termodynamiki gazów .
4. Temperaturowy współczynnik rezystancji.
Cel ćwiczenia: Wyznaczenie temperaturowego współczynnika rezystancji różnych elementów (przewodu miedzianego, opornika wzorcowego, termistora NTC). Poznanie zakresu stosowalności prawa Ohma.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z przewodnictwa elektrycznego, metali półprzewodników i izolatorów.
5. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu w półprzewodnikach metodą efektu Halla.
Cel ćwiczenia: zapoznanie się ze zjawiskiem Halla, wyznaczenie koncentracji i ruchliwości nośników.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z elektromagnetyzmu, oddziaływania pola magnetycznego na ładunek (siła Lorentza), podstawowe pojęcia o półprzewodnikach samoistnych, domieszkowanych, ruchliwości i koncentracji nośników.
6. Badanie zależności mocy użytecznej od obciążenia.
Cel ćwiczenia: Sprawdzenie prawa Ohma dla obwodu zamkniętego, wyznaczenie: rezystancji wewnętrznej, siły elektromotorycznej i mocy użytecznej.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących obwodów elektrycznych prądu stałego.
7. Drgania harmoniczne sprężyny
Cel ćwiczenia: wyznaczenie współczynnika sprężystości sprężyny i modułu sztywności materiału sprężyny. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z teorii sprężystości i drgań.
8. Indukcyjność cewki.
Cel ćwiczenia: wyznaczenie współczynnika samoindukcji cewki poprzez pomiar impedancji dla prądu zmiennego i rezystancji dla prądu stałego. Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących praw elektromagnetyzmu, w szczególności indukcji Faradaya.
9. Poziomy energetyczne atomu wodoru. Stała Rydberga.
Cel ćwiczenia: analiza spektralna widma wodoru otrzymanego w wyniku ugięcia na siatce dyfrakcyjnej. Wyznaczenie stałej Rydberga i energii jonizacji atomu wodoru.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z podstaw fizyki atomowej, ze szczególnym uwzględnieniem wzbudzonych stanów atomowych i modelu atomu Bohra.
10. Drgania tłumione w obwodzie obwodu RLC.
Cel ćwiczenia: obserwacja przebiegów napięcia w obwodzie RLC. Wyznaczenie dekrementu tłumienia i oporu krytycznego.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości dotyczących drgań tłumionych i obwodów elektrycznych RLC.
11. Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła.
Cel ćwiczenia: obserwacja obrazu dyfrakcyjnego światła laserowego dla pojedynczej szczeliny. Wyznaczenie szerokości szczeliny. Poznanie zjawiska polaryzacji światła. Sprawdzanie prawa Malusa.
Dyskusja i sprawdzenie wiadomości z optyki falowo-korpuskularnej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk interferencji, dyfrakcji, generowania akcji laserowej na przykładzie lasera gazowego i półprzewodnikowego.
12. Współczynnik lepkości.
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z własnościami cieczy lepkiej, wyznaczanie współczynnika lepkości metodą Stokesa.
Omówienie zjawiska lepkości, zależności lepkości od temperatury, ruchu laminarnego i
turbulentnego, zakresu stosowalności wzoru Stokesa.

Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 310 godz
Punkty ECTS za moduł 12 ECTS
Udział w wykładach 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 60 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 75 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest zgodnie z regulaminem studiów, jako średnia ważona ocen: egzaminu, zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych (5:3:2).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest znajomość podstaw fizyki i matematyki w zakresie programu gimnazjum i liceum. Dodatkowo konieczne jest posiadanie praktycznej umiejętności posługiwania się rachunkiem różniczkowym i całkowym w stopniu elementarnym.
Wymagana jest obecność na ćwiczeniach audytoryjnych (min. 80%) oraz zaliczenie 9 ćwiczeń na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Wolny, Podstawy fizyki, AGH Kraków, 20007
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, t.1-5, PWN Warszawawa, 2003
3. C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN Warszawa 1975
4. E.M. Purcel, Elektryczność i Magnetyzm, PWN Warszawa 1973
5. R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa, PWN Warszawa 1983
6. Treść wykładu i dodatkowe materiały, w tym przykładowe zadania egzaminacyjne umieszczane na stronie internetowej przedmiotu.
7. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na stronie internetowej przedmiotu
8. A. Zięba, Pracownia Fizyczna, WFiTJ, Skrypt Uczelniany SU 1642, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak