Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-208-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Golański Ryszard (golanski@agh.edu.pl)
Jabłeka Marek (jableka@agh.edu.pl)
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy statystyki, w tym metody obliczeniowe i numeryczne, niezbędne do opisu, analizy i modelowania działania urządzeń sieciowych i dotyczące protokołów telekomunikacyjnych; TE1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; TE1A_W06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, TE1A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, i funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla wybranych urządzeń sieciowych; TE1A_W13 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych; TE1A_W16 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; TE1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów; TE1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; TE1A_K01
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; TE1A_K03
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy statystyki, w tym metody obliczeniowe i numeryczne, niezbędne do opisu, analizy i modelowania działania urządzeń sieciowych i dotyczące protokołów telekomunikacyjnych; + - - - - - - - - - -
M_W002 zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; + - + - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, + - + - - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, i funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla wybranych urządzeń sieciowych; + - + - - - - - - - -
M_W005 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych; + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów; - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; + - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Organizacja przedmiotu. Podstawowe informacje na temat obszarów sieci, protokołów oraz usług telekomunikacyjnych (2 godz.)
Informacje na temat sposobu prowadzenia przedmiotu oraz warunków uzyskania zaliczenia. Klasyfikacja i atrybuty usług. Poziom i jakość usług. Adresacja i numeracja. Definicja QoS (Quality of Service). Czynniki warunkujące QoS, wady i zalety. Sposoby zapewniania QoS. Protokoły komunikacyjne. Sterowanie w sieciach – obsługa wywołań, dobór trasy, realizacja połączenia i nadzór nad nim. Rola systemów sygnalizacji i zarządzania.
2. System PCM, (2 godz.)
Sieci telefoniczne i zintegrowane. Funkcje elementów sieci telekomunikacyjnej. Numeracja i adresacja. Usługi w sieciach klasycznych.
3. Synchronizacja i sygnalizacja w sieciach, (2 godz.)
Techniki realizacji komutacji i transmisji. Synchronizacja pracy sieci. Modulacja impulsowo-kodowa. System PCM. Protokoły komunikacyjne i systemy sygnalizacji. Techniki multipleksacji i komutacji
4. ISDN (1) (2 godz.).
Model referencyjny, styki użytkownika z siecią, rodzaje dostępu, kanały, usługi.
5. ISDN (2) (4 godz.)
Sygnalizacja DSS 1, budowa i znaczenie warstw 1, 2 i 3. Procedury wymiany ramek i wiadomości w typowych stanach pracy sieci.
6. Podstawowe informacje o sieciach teleinformatycznych (2 godz.)
Rozwój sieci teleinformatycznych. Usługi w sieciach teleinformatycznych. Stosowane protokoły. Integracja aplikacji sieciowych z transportem informacji.
7. Podstawy techniki ATM (4 godz.)
Ewolucja sieci szerokopasmowych. Terminale szerokopasmowe, proces generacji ruchu. Kanały i ścieżki wirtualne. Architektura protokołu ATM. Budowa i funkcjonalność urządzeń ATM. Interfejsy ATM, warstwa fizyczna i funkcjonalność. Sygnalizacja i zarządzanie w ATM. Adresacja.
8. Warstwa AAL i podstawowe aspekty realizacji usług multimedialnych (2 godz.)
Klasy ruchu. Wsparcie dla realizacji usług multimedialnych ze zdefiniowanym poziomem QoS. Funkcje AAL. Wersje AAL.
9. Podstawy inżynierii ruchu w ATM (2 godz.)
Cechy zarządzania ruchem (TE) w ATM, podstawowe reguły: przydzielanie zasobów, klasy ruchu, CAC, UPC, stosowanie ścieżek i kanałów wirtualnych, kontrakt ruchowy, zaawansowane mechanizmy TE. Koncepcja pasma wirtualnego.
10. Podstawowe informacje o technice MPLS (2 godz.)
Motywacja wprowadzenia techniki MPLS. Stosowanie ścieżek LST, mechanizmy tworzenia śeżek. Specyfika zarządzania ruchem w MPLS.
11. Podstawowe informacje o technice GMPLS (2 godz.)
Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy etykiety uogólnionej. Protokoły trasowania i sygnalizacji w GMPLS, CR-LDP oraz RSVP-TE. Rola Link Management protocol. (LMP). Typy interfejsów i sposób kodowania etykiet.
12. Podstawowe aspekty niezawodności sieci (2 godz.)
Podstawowe definicje i parametry Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Podstawowe mechanizmy protekcji i odtwarzania w sieciach.
13. Podsumowanie, perspektywy rozwoju sieci teleinformatycznych (2 godz.)
Aspekty budowy wieloprotokołowych i wielousługowych sieci operatorskich. Podział sieci na warstwy: transportową i usługową. Sieci optyczne w standardzie OTN. Usługi w sieciach teleinformatycznych. Podstawowe aspekty niezawodności sieci. Kierunki rozwoju sieci szerokopasmowych. Konwergencja sieci, sieci NGN, ewolucja Internetu nowej generacji.
14. Podsumowanie wykładów i zajęć laboratoryjnych (2 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. System PCM (3 godz.)
2. Sygnalizacja w sieciach telekomunikacyjnych (3 godz.)
3. Metody komutacji kanałów (3 godz.)
4. Serwery usług telekomunikacyjnych – konfiguracja (3 godz.)
5. Kolokwium sprawdzające (2 godz.)
6. Podstawy konfiguracji urządzeń ATM (2 godz.)
7. Mechanizmy zarządzania ruchem w sieci ATM (2 godz.)
8. Konfiguracja aplikacji multimedialnych korzystających z sieci ATM (2 godz.)
9. Podstawy konfiguracji urządzeń MPLS (2 godz.)
10. Konfiguracja niezawodności w sieci MPLS (2 godz.)
11. Symulacja działania usług multimedialnych w sieci ATM (2 godz.)
12. Kolokwium sprawdzające.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdania kolokwium końcowego, jest obliczana srednia (sr) z zaliczenia laboratorium oraz kolokwium.
2. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie średniej ważonej (sr) z ocen z laboratorium (50%) i kolokwium (50%) uzyskanych we wszystkich terminach:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki do wykładów, http://www.eit.agh.edu.pl
2. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE
3. Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder, ATM Networks. Concepts, protocols, applications, Addison-Wesley, Third Edition, 1998.
4. B. S. Davie, Y. Rekhter. „MPLS. Technology and Applications, Morgan Kaufman Publishers, 2000.
5. Rekomendacja ITU-T G711, G726
6. Golański R. (red): Wybrane systemy i układy scalone w telekomunikacji cyfrowej. Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków, 1995
7. D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, WKŁ 2007.
8. W. Kabaciński: Standaryzacja w sieciach ISDN, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, wydanie IV, Poznań 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak