Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy operacyjne
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-308-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gozdecki Janusz (gozdecki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Staniszewski Andrzej (stanisze@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Stankiewicz Rafał (rstankie@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Student umie używać i zna podstawy działania i administrowania systemu operacyjnego LINUX. Student potrafi programować proste programy wykorzystujące podstawowe funkcjonalności systemu UNIX.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie opisu, czynności wstępnych i komend konfiguracyjno-użytkowych systemów operacyjnych i ich mechanizmów sieciowych TE1A_W07 Kolokwium
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie struktur wewnętrznych i mechanizmów wymiany informacji w systemach operacyjnych i systemach rozproszonych TE1A_W16 Kolokwium
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechanizmów sieciowych i zapewnienia bezpieczeństwa systemów operacyjnych i komunikacji sieciowej TE1A_W19, TE1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać poznane metody konfiguracji, parametryzacji i diagnostyki systemów operacyjnych i usług zdalnych TE1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi konfigurować i przystosować dla potrzeb użytkowników system operacyjny i jego otoczenie sieciowe TE1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Potrafi napisać aplikację wieloprocesową w systemie UNIX. TE1A_U15, TE1A_U13 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi korzystać w programach z kolejek komunikatów do komunikacji pomiędzy procesami w systemie operacyjnym z rodziny UNIX. TE1A_U15, TE1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U005 Potrafi korzystać z semaforów do synchronizacji wykonywania się procesów w systemie operacyjnym z rodziny UNIX. TE1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U006 Potrafi korzystać z łącz komunikacyjnych do komunikacji pomiędzy procesami w systemie operacyjnym z rodziny UNIX TE1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole TE1A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie opisu, czynności wstępnych i komend konfiguracyjno-użytkowych systemów operacyjnych i ich mechanizmów sieciowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie struktur wewnętrznych i mechanizmów wymiany informacji w systemach operacyjnych i systemach rozproszonych - - + - - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechanizmów sieciowych i zapewnienia bezpieczeństwa systemów operacyjnych i komunikacji sieciowej - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać poznane metody konfiguracji, parametryzacji i diagnostyki systemów operacyjnych i usług zdalnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi konfigurować i przystosować dla potrzeb użytkowników system operacyjny i jego otoczenie sieciowe - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi napisać aplikację wieloprocesową w systemie UNIX. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać w programach z kolejek komunikatów do komunikacji pomiędzy procesami w systemie operacyjnym z rodziny UNIX. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi korzystać z semaforów do synchronizacji wykonywania się procesów w systemie operacyjnym z rodziny UNIX. - - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi korzystać z łącz komunikacyjnych do komunikacji pomiędzy procesami w systemie operacyjnym z rodziny UNIX - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Logowanie, przeładowywanie systemu operacyjnego, zasady kont (2 godz.).
2. Podstawy systemu operacyjnego cz. 1 (2 godz.).
3. Podstawy systemu operacyjnego cz. 2 (2 godz.).
4. RAID, LVM (2 godz.).
5. Sieciowe systemy plików (2 godz.)
6. Kolokwium praktyczne z zajęć 1 – 5 (2 godz.).
7. Kompilacja programów, operacje na plikach, zmienne środowiskowe (2 godz.).
8. Procesy i sygnały (2 godz.).
9. Łącza komunikacyjne, kolejki FIFO (2 godz.).
10 Gniazda TCP/IP, komunikacja sieciowa
11. Semafory i synchronizacja procesów (2 godz.).
12. Pamięć współdzielona
13. Kolejki komunikatów
14. Kolokwium z pisemne z zajęć 7 – 13 (2 godz.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 32 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej OK jest otrzymanie pozytywnej oceny
z laboratorium.
2. Po obliczeniu oceny średniej ważonej według wzoru SW = 0,4*SOK+0,6*SOP, gdzie SOK jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach z kolokwiów pisemnych, a SOP jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach z kolokwiów praktycznych. Ocena końcowa OK jest obliczana według zależności:
if SW >4.75 then OK:=5.0 (bdb) else
if SW >4.25 then OK:=4.5 (db) else
if SW >3.75 then OK:=4.0 (db) else
if SW >3.25 then OK:=3.5 (dst) else OK:=3 (dst)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw programowania i elementów elektronicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Silberschatz Abraham, James L. Peterson, Peter B. Gavin, “Podstawy systemów operacyjnych”, wyd. 3, zmienione, rozszerzone, WNT, Warszawa 2000
2. Bach Maurice J., „Budowa systemy operacyjnego UNIX”, WNT, Warszawa 1995
3. Uresh Vahalia, „Jądro systemu UNIX”, WNT, Warszawa 2001
4. Tanenbaum Andrew S., „Operating Systems: Design and Implementation”, Prentice-Hall Int., Inc., 1987
5. Stallings William, „Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy”, PWN 2006
6. Null Linda, Julia Lobur, „Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych”, Helion, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Równoległy Internet IPv6 QoS: realizacja systemu zarządzania i sygnalizacji — [IPv6 QoS Parallel Internet: implementation of signalling and management subsystems] / Halina Tarasiuk, [et al.], Janusz GOZDECKI, Krzysztof Gierłowski // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2013 R. 82 nr 8–9, s. 836—845.
2. Monitoring system for CaRier grade MESH Network / Krzysztof ŁOZIAK, Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Eric Chin, David Chieng, Victor Teh // W: Future Network & MobileSummit 2010, 16–18 June 2010 : Florence, Italy 2010. e-ISBN: 978-1-905824-16-8. — S. [1–8].
3. A flexible provisioning module optimizing utilization of resources for the Future Internet IIP initiative / Janusz GOZDECKI, Mirosław KANTOR, Krzysztof WAJDA, Jacek Rak // W: Networks 2012: International telecommunication network strategy and planning symposium : Rome, October 15, 2012, S. 313–318.
4. A modular, flexible and virtualizable framework for IEEE 802.11 / Pablo Salvador, Stefano Paris, Claudio Pisa, Paul Patras, Yan Grunenberger, Xavier Perez-Costa, Janusz GOZDECKI // W: Future Network & MobileSummit 2012, 4–6 July 2012, Berlin Germany, ISBN: 978-1-905824-30-4., S. 637–644

Informacje dodatkowe:

Brak