Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Języki programowania obiektowego
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-405-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Głowacz Andrzej (aglowacz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Głowacz Andrzej (aglowacz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu języków programowania obiektowego; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania; TE1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować indywidualnie; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów; TE1A_U02 Projekt
M_U002 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; TE1A_U03 Projekt
M_U003 ma umiejętność tworzenia projektów programistycznych w oparciu o języki programowania obiektowego; TE1A_U13 Zaliczenie laboratorium
M_U004 potrafi korzystać z dokumentacji i specyfikacji technicznych w celu dobrania odpowiednich parametrów i komponentów projektowanego systemu; TE1A_U20 Projekt
M_U005 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania obiektowego oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych; TE1A_U21 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej; TE1A_K04 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu języków programowania obiektowego; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania; + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować indywidualnie; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów; - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; - - + - - - - - - - -
M_U003 ma umiejętność tworzenia projektów programistycznych w oparciu o języki programowania obiektowego; - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi korzystać z dokumentacji i specyfikacji technicznych w celu dobrania odpowiednich parametrów i komponentów projektowanego systemu; - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania obiektowego oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych; - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej; - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przedmiot poświęcony jest obiektowym językom programowania. Zajęcia obejmą, m.in. podstawowe i zaawansowane mechanizmy języków C++, JAVA i C#. W ramach laboratorium przedstawione zostaną praktyczne zasady tworzenia projektów programistycznych z użyciem tych języków.

Zajęcia laboratoryjne rozszerzają wiedzę teoretyczną prezentowaną podczas wykładów o aspekty praktycznego zastosowania poznanych języków oraz umiejętność posługiwania się narzędziami programistycznymi. Tematyka poruszana podczas zajęć laboratoryjnych jest identyczna jak na wykładach.

Wykłady (15 × 45 min) i zajęcia laboratoryjne (15 × 90 min):
1. Projekt programistyczny. Dokumentacja techniczna.
2. Analiza wymagań przy rozwiązywaniu problemów.
3. Modelowanie UML i implementacja.
4. Eliminacja błędów w programie obiektowym.
5. Język C++. Wybrane zasoby biblioteki standardowej. Szablony i biblioteka STL.
6. Klasy i obiekty C++, hermetyzacja, dziedziczenie.
7. Strumienie standardowe i operacje wejścia/wyjścia.
8. Programowanie sieciowe.
9. Język Java. Definiowanie klas, dziedziczenie. Klasy i metody abstrakcyjne, interfejsy.
10. Wyjątki i obsługa błędów.
11. Strumienie danych w języku Java, serializacja.
12. Programy wielowątkowe. Programowanie zdarzeniowe.
13. Graficzny interfejs użytkownika. Komponenty AWT i Swing.
14. Java w środowisku sieciowym, aplikacje dla urządzeń mobilnych.
15. Język C#. Przykłady i możliwości zastosowań innych obiektowych języków programowania.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Przedmiot poświęcony jest obiektowym językom programowania. Zajęcia obejmą, m.in. podstawowe i zaawansowane mechanizmy języków C++, JAVA i C#. W ramach laboratorium przedstawione zostaną praktyczne zasady tworzenia projektów programistycznych z użyciem tych języków.

Zajęcia laboratoryjne rozszerzają wiedzę teoretyczną prezentowaną podczas wykładów o aspekty praktycznego zastosowania poznanych języków oraz umiejętność posługiwania się narzędziami programistycznymi. Tematyka poruszana podczas zajęć laboratoryjnych jest identyczna jak na wykładach.

Wykłady (15 × 45 min) i zajęcia laboratoryjne (15 × 90 min):
1. Projekt programistyczny. Dokumentacja techniczna.
2. Analiza wymagań przy rozwiązywaniu problemów.
3. Modelowanie UML i implementacja.
4. Eliminacja błędów w programie obiektowym.
5. Język C++. Wybrane zasoby biblioteki standardowej. Szablony i biblioteka STL.
6. Klasy i obiekty C++, hermetyzacja, dziedziczenie.
7. Strumienie standardowe i operacje wejścia/wyjścia.
8. Programowanie sieciowe.
9. Język Java. Definiowanie klas, dziedziczenie. Klasy i metody abstrakcyjne, interfejsy.
10. Wyjątki i obsługa błędów.
11. Strumienie danych w języku Java, serializacja.
12. Programy wielowątkowe. Programowanie zdarzeniowe.
13. Graficzny interfejs użytkownika. Komponenty AWT i Swing.
14. Java w środowisku sieciowym, aplikacje dla urządzeń mobilnych.
15. Język C#. Przykłady i możliwości zastosowań innych obiektowych języków programowania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pozytywna ocena końcowa wystawiana jest na podstawie uzyskanych przez studenta punktów i skali procentowej określonej w Regulaminie Studiów AGH, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia wszystkich składowych oceny.

Składowe oceny: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (20 pkt), kolokwium (40 pkt), indywidualny projekt laboratoryjny (40 pkt)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiadomości z zakresu przedmiotów: „Podstawy informatyki”, „Architektura systemów komputerowych” oraz „Systemy operacyjne”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Grębosz: Symfonia C++ Standard. Wyd. 3, Editions 2000 Kraków, 2008.
2. S. Prata: Język C++. Szkoła programowania. Helion, Gliwice 2006.
3. M. Lis: Praktyczny Kurs Java. 2, Helion, Gliwice 2007.
4. C. S. Horstmann, G. Cornell: Java. Podstawy. Helion, Gliwice 2008.
5. C. S. Horstmann, G. Cornell: Java. Techniki zaawansowane. Helion, Gliwice 2009.
6. Boduch: Wstęp do programowania w języku C#. Helion, Gliwice 2006.
7. Dokumentacja pakietów programistycznych używanych podczas laboratorium.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak