Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do sieci z gwarancją obsługi
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-503-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Domżał Jerzy (jdomzal@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Domżał Jerzy (jdomzal@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Wajda Krzysztof (wajda@kt.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Wójcik Robert (robert.wojcik@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Na zajęciach zostaną poruszone zagadnienia związane z metodami gwarantowania jakości obsługi ruchu we sieciach. Informacje z wykładów będą weryfikowane w podczas końcowego kolokwium.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe parametry charakteryzujące jakość obsługi w sieciach teleinformatycznych, tj. opóźnienie, jitter, Packet Loss Ratio, efektywna przepływność. TE1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe składowe obsługi pakietu w ruterze:- sterowanie dostępem,- kształtowanie ruchu,- szeregowanie pakietów,- sprawiedliwe kolejkowanie pakietów,- zarządzanie pamięcią,- sterowanie przepływem i przeciążeniami,- ruting. TE1A_W01, TE1A_W14, TE1A_W17 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna i i potrafi scharakteryzować podstawowe architektury sieciowe umożliwiające zapewnianie gwarancji obsługi ruchu, tj. IntServ i DiffServ. TE1A_W01, TE1A_W14, TE1A_W17 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Zna i potrafi wyjaśnić sposób działania sieci zorientowanych na przepływy (ang. Flow-Aware Networks). TE1A_W15, TE1A_W16, TE1A_W17 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić ćwiczenie laboratoryjne i omówić w zrozumiały sposób działania telefonii VoIP oraz metod gwarantowania jakości obsługi ruchu VoIP. TE1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi samodzielnie lub w grupie wykonać ćwiczenia laboratoryjne dotyczące konfiguracji sprzętu sieciowego w celu dokonania analizy przesyłanego ruchu, dla którego jest zapewniana założona jakość transmisji. TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie. Potrafi współpracować z innymi studentami w celu prawidłowego wykonania ćwiczenia. Potrafi zgłosić problemy oraz ukończenie zadania. TE1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi samodzielnie i w grupie rozpatrzyć nowe problemy, zidentyfikowane w trakcie ćwiczenia i podjąć działania w celu ich rozwiązania. TE1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe parametry charakteryzujące jakość obsługi w sieciach teleinformatycznych, tj. opóźnienie, jitter, Packet Loss Ratio, efektywna przepływność. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe składowe obsługi pakietu w ruterze:- sterowanie dostępem,- kształtowanie ruchu,- szeregowanie pakietów,- sprawiedliwe kolejkowanie pakietów,- zarządzanie pamięcią,- sterowanie przepływem i przeciążeniami,- ruting. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i i potrafi scharakteryzować podstawowe architektury sieciowe umożliwiające zapewnianie gwarancji obsługi ruchu, tj. IntServ i DiffServ. + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i potrafi wyjaśnić sposób działania sieci zorientowanych na przepływy (ang. Flow-Aware Networks). + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić ćwiczenie laboratoryjne i omówić w zrozumiały sposób działania telefonii VoIP oraz metod gwarantowania jakości obsługi ruchu VoIP. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie lub w grupie wykonać ćwiczenia laboratoryjne dotyczące konfiguracji sprzętu sieciowego w celu dokonania analizy przesyłanego ruchu, dla którego jest zapewniana założona jakość transmisji. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w grupie. Potrafi współpracować z innymi studentami w celu prawidłowego wykonania ćwiczenia. Potrafi zgłosić problemy oraz ukończenie zadania. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie i w grupie rozpatrzyć nowe problemy, zidentyfikowane w trakcie ćwiczenia i podjąć działania w celu ich rozwiązania. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Organizacja przedmiotu. Podstawowe informacje na temat gwarantowania jakości obsługi w Internecie
2. Sterowanie dostępem i szeregowanie pakietów
3. Zarządzanie zajętością bufora. Model Integrated Services.
4. Model Differentiated Services
5. Flow-Aware Networks
6. Podejścia przepływowe w sieciach IP
7. ATM i MPLS

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Konfiguracja równoważenia obciążenia w protokołach OSPF i EIGRP
2. Wykorzystanie techniki NAT do inżynierii ruchu w sieciach IP
3. Zapewnianie jakości obsługi w ruterach poprzez klasyfikację ruchu
4. Konfiguracja modelu DiFFServ
5. Konfiguracja techniki VoIP w ruterach Cisco z zapewnianiem jakości obsługi

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie poprawkowe przedmiotu jest możliwe w dwóch terminach na zasadach obowiązujących w pierwszym terminie.
W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie uzyskanych punktów, stosuje się progi według §13, pkt. 1 Regulaminu Studiów. W przypadku wyliczania jakiejkolwiek oceny na podstawie średniej ważonej innych ocen stosuje się takie same progi jak zdefiniowane w §27, pkt. 4 Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki do wykładów
2. Artykuły z bazy IEEEXplore
3. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Domżał J., Wójcik R., Chołda P., Stankiewicz R., Jajszczyk A., Efficient Congestion Control Mechanism for Flow-Aware Networks, International Journal of Communication Systems, vol. 29, no. 4, pp. 787-800, March 2016, DOI: 10.1002/dac.2974
2. Domżał J., Duliński Z., Wójcik R., Wajda K., Stankiewicz R., Rząsa J., Kantor M., A survey on methods to provide multipath transmission in wired packet networks, Computer Networks, Volume 77, February 2015, pages 18–41 ,doi:10.1016/j.comnet.2014.12.001
3. Domżał J., Dudek J., Jurkiewicz P., Romański Ł, Wójcik R., The cross-protect router: implementation tests and opportunities, IEEE Communications Magazine, Volume:52, Issue: 9, pages 115-123, September 2014, DOI: 10.1109/MCOM.2014.689446
4. Wójcik R., Domżał J., Duliński Z., Flow-aware multi-topology adaptive routing, IEEE Communications Letters, Volume:18, Issue: 9, pages 1539-1542, July 2014, DOI: 10.1109/LCOMM.2014.2334314
5. Domżał J., Wójcik R., Lopez V., Aracil J., Jajszczyk A., EFMP–a new congestion control mechanism for flow-aware networks, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Volume 25, Issue 11, pages 1137–1148, November 2014, DOI: 10.1002/ett.2671

Informacje dodatkowe:

Brak