Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Języki programowania wysokiego poziomu
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-504-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Głowacz Andrzej (aglowacz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Głowacz Andrzej (aglowacz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu języków programowania wysokiego poziomu, zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania; TE1A_W10 Projekt
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów; TE1A_U02 Projekt
M_U002 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; TE1A_U03 Projekt
M_U003 ma umiejętność tworzenia projektów programistycznych w oparciu o języki programowania wysokiego poziomu; TE1A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 potrafi korzystać z dokumentacji i specyfikacji technicznych w celu dobrania odpowiednich parametrów i komponentów projektowanego systemu; TE1A_U20 Projekt
M_U005 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych; TE1A_U21 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (kursy) i podnoszenia kompetencji zawodowych; TE1A_K01 Projekt
M_K002 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej; TE1A_K04 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu języków programowania wysokiego poziomu, zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania; - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów; - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania; - - + - - - - - - - -
M_U003 ma umiejętność tworzenia projektów programistycznych w oparciu o języki programowania wysokiego poziomu; - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi korzystać z dokumentacji i specyfikacji technicznych w celu dobrania odpowiednich parametrów i komponentów projektowanego systemu; - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych; - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (kursy) i podnoszenia kompetencji zawodowych; - - + - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej; - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Przedmiot poświęcony jest współczesnym językom programowania wysokiego poziomu. Tematyka zajęć obejmuje, m.in. zaawansowane mechanizmy języków programowania, ich rozszerzenia, a także wydajne metody tworzenia programów. W ramach laboratorium przedstawione zostaną przykłady budowy aplikacji w praktycznych zastosowaniach.

Podczas zajęć laboratoryjnych, studenci uczą się samodzielnie tworzyć aplikacje posiadające graficzny interfejs użytkownika. Stosowane są zintegrowane środowiska programistyczne, wspomagające proces budowy form, oprogramowania podstawowych komponentów aplikacji oraz obsługi zdarzeń. Zajęcia rozszerzają wiedzę teoretyczną o aspekty praktycznego zastosowania poznanych języków oraz umiejętność posługiwania się wydajnymi narzędziami programistycznymi.

Zajęcia laboratoryjne (15 × 90 min):
1. Platformy programistyczne.
2. Zintegrowane środowiska programistyczne.
3. Tworzenie instalatorów aplikacji.
4. Systemy VCS.
5. Biblioteki dynamiczne.
6. Metody rozszerzania możliwości programów.
7. Makra.
8. Tworzenie interfejsów graficznych.
9. Użycie języków znacznikowych do tworzenia dokumentów strukturalnych i budowy systemów informacyjnych. Zaawansowane aplikacje WPF – XAML.
10. Obsługa baz danych.
11. Zastosowania języków interpretowanych.
12. Technologie wyświetlania treści multimedialnych w aplikacjach internetowych.
13. Platformy programistyczne w środowisku sieciowym.
14. Platformy programistyczne w projektowaniu aplikacji mobilnych.
15. Programowanie wysokopoziomowe dla innych urządzeń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pozytywna ocena końcowa wystawiana jest na podstawie uzyskanych przez studenta punktów i skali procentowej określonej w Regulaminie Studiów AGH, pod warunkiem zaliczenia wszystkich składowych oceny.

Składniki oceny: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (50 pkt), indywidualny projekt laboratoryjny (50 pkt)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiadomości z zakresu przedmiotów: „Podstawy informatyki”, „Architektura systemów komputerowych”, „Systemy operacyjne” oraz „Języki programowania obiektowego”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Eckel: Thinking in Java. Helion, 2006.
2. C. S. Horstmann, G. Cornell: Java. Techniki zaawansowane. Helion, Gliwice 2009.
3. B. D. McLaughlin, J. Edelson: Java i XML. Helion, Gliwice 2007.
4. J. Matulewski: Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Helion, Gliwice 2008.
5. Dokumentacja pakietów programistycznych używanych podczas laboratorium.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak