Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ruting wewnętrzny w sieciach IP
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-508-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Łoziak Krzysztof (kloziak@agh.edu.pl)
mgr inż. Rząsa Jacek (rzasa@agh.edu.pl)
dr inż. Szymański Andrzej (szymans@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł dotyczy zagadnień doboru trasy wewnątrz domeny administracyjnej w dzisiejszych sieciach IP, począwszy od zagadnień podstawowych a skończywszy na bardzo zaawansowanych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie problemy związane z redystrybucją tras TE1A_W16 Kolokwium
M_W002 Wie, jak konfigurować protokoły rutingu wewnatrznego TE1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna podział i rozumie zasady działania protokołów rutingu wewnętrznego TE1A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować w zespole administrującym ruterami w domenie administracyjnej TE1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie skonfigurować redystrybucję między protokołami rutingu TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie skonfigurować protokół ISIS TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie skonfigurować protokół RIP TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Umie skonfigurować protokół EIGRP TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Umie skonfigurować protokół OSPFv3 TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Umie skonfigurować protokół OSPFv2 TE1A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności TE1A_K01, TE1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie problemy związane z redystrybucją tras + - + - - - - - - - -
M_W002 Wie, jak konfigurować protokoły rutingu wewnatrznego + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna podział i rozumie zasady działania protokołów rutingu wewnętrznego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować w zespole administrującym ruterami w domenie administracyjnej - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie skonfigurować redystrybucję między protokołami rutingu - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie skonfigurować protokół ISIS - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie skonfigurować protokół RIP - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie skonfigurować protokół EIGRP - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie skonfigurować protokół OSPFv3 - - + - - - - - - - -
M_U007 Umie skonfigurować protokół OSPFv2 - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Dobór trasy w sieciach IP, tablica tras; klasyfikacja protokołów rutingu i cel ich stosowania.
2. Protokół OSPFv2: zakres i sposób wymiany informacji między węzłami, reguły wyboru optymalnych tras, architektura domeny
3. Protokół OSPFv2: protokół hello, ruter desygnowany
4. Protokół OSPFv2: zagadnienia agregacji, filtrowania, redystrybucji i znakowania tras
5. Protokół OSPFv3: różnice w stosunku do OSPFv2, zagadnienia zapewnienia ciągłości pracy sieci przy restarcie rutera
6. Protokół IS-IS: zagadnienia podstawowe
7. Protokół IS-IS: jednostki danych, opis topologii, ruter desygnowany
8. Protokół IS-IS: procesy generowania i propagowania jednostek danych
9. Protokoły RIPv2, RIPng oraz EIGRP
10. Zagadnienia redystrybucji tras między protokołami rutingu
12. Zagadnienia szybkiej reakcji na awarie w sieci IP – cz. 1
13. Zagadnienia szybkiej reakcji na awarie w sieci IP – cz. 2
14. Niezawodność w dostępie do bramy domyślnej
15. Rozwój mechanizmów i protokołów doboru tras wewnątrz domeny administracyjnej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Protokół OSPFv2 (zagadnienia komunikacji między węzłami, architektura sieci i odwzorowanie topologii sieci w bazie LSA, zagadnienia komunikacji między obszarami, agregacja informacji na brzegach obszarów)
2. Protokół OSPFv3 (różnice w stosunku do OSPFv2, komunikacja międzyobszarowa i agregacja informacji)
3. Protokół ISIS (architektura sieci i zagadnienia komunikacji między węzłami, komunikacja międzyobszarowa i agregacja informacji)
4. Protokół RIP
5. Protokół EIGRP
6. Wzajemna redystrybucja informacji pomiędzy protokołami doboru tras, rozwiązywanie problemów z redystrybucją tras
7. Studium przypadku

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 65 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego. Możliwość dwukrotnego zaliczenia poprawkowego tylko dla osób bez zaliczenia – ocena max. 4.0 przy pierwszej poprawce, max. 3.0 w drugiej poprawce.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw działania sieci IP, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną i literaturą fachową w tym języku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Jeff Doyle, Jennifer Carroll, Routing TCP/IP, Volume I (CCIE Professional Development), Second Edition, Cisco Press, Oct. 2005
2. G. Malkin, RIP Version 2, IETF RFC 2453, November 1998
3. J. Moy, OSPF Version 2, IETF RFC 2328, April 1998
4. R. Callon, Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments, IETF RFC 1195, December 1990
5. D. Savage et al., Cisco's Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), IETF RFC 7868, May 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet — An analysis of the possibility to use the Ethernet technology for flexible aggregation networks / Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Jacek RZĄSA, Andrzej JAJSZCZYK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2012 R. 85 nr 7, s. 566–575. — Bibliogr. s. 575

Assessment of quality of service mechanisms in provider backbone bridge ethernet networks / Piotr BORYŁO, Andrzej SZYMAŃSKI // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2013 R. 86 nr 8–9 dod.: CD, s. 905–910. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 910, Abstr.. — Tekst na dołączonym CD-ROMie. — KSTiT’2013 : XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Gdańsk, 4–6 września 2013

Resource provisioning for multigranular traffic flows in multilayer networks / Jacek RZĄSA, Artur LASOŃ, Andrzej SZYMAŃSKI, Andrzej JAJSZCZYK // Photonic Network Communications ; ISSN 1387-974X. — 2012 vol. 23 no. 1, s. 60–66. — Bibliogr. s. 65, Abstr.. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11107-011-0336-9.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak