Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Telekomunikacja cyfrowa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-515-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Dziech Andrzej (dziech@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Dziech Andrzej (dziech@kt.agh.edu.pl)
Korus Paweł (pkorus@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia teorii informacji TE1A_W04, TE1A_W05 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie podstawowe ograniczenia w transmisji informacji TE1A_W04, TE1A_W05 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie podstawowe techniki transmisji cyfrowej TE1A_W04, TE1A_W05 Egzamin
M_W004 Zna i rozumie zasadę działania szerokopasmowych systemów transmisji TE1A_W04, TE1A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować kod źródłowy Huffmana do kompresji informacji ze źródła o zadanych parametrach TE1A_U09 Egzamin
M_U002 Potrafi zaprojektować kod Hamminga pozwalający na korekcję błędów w transmisji TE1A_U09 Egzamin
M_U003 Potrafi zaprojektować oraz wykonać symulację systemu transmisji cyfrowej TE1A_U09, TE1A_U07 Projekt
M_U004 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania. TE1A_U02 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole TE1A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia teorii informacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe ograniczenia w transmisji informacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe techniki transmisji cyfrowej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zasadę działania szerokopasmowych systemów transmisji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować kod źródłowy Huffmana do kompresji informacji ze źródła o zadanych parametrach + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować kod Hamminga pozwalający na korekcję błędów w transmisji + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować oraz wykonać symulację systemu transmisji cyfrowej - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, a także komunikować się i wymieniać informacje przy użyciu podstawowych technik sieciowych; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładów:
Podstawowe pojęcia teorii informacji: zawartość informacyjna, entropia, entropia warunkowa, informacja wzajemna itp.
Modele kanałów transmisji danych: kanał binarny, kanał ciągły; Pojemność kanałów komunikacyjnych.
Ocena jakości transmisji w kanale AWGN.
Zastosowanie teorii informacji w kodowaniu Huffmana.
Podstawy kodowania korekcyjnego na przykładzie kodu Hamminga.
Modulacje cyfrowe:
Modulacje ASK, FSK, PSK
Modulacje wielowartościowe
Modulacje różnicowe
Analiza modulacji QPSK – modulator, demodulator, diagramy konstelacji, ocena jakości transmisji
Analiza modulacji QAM – modulator, demodulator, diagramy konstelacji, ocena jakości transmisji
Technika OFDM – analiza sposobu nadawania i odbioru sygnału na nośnych ortogonalnych.
Systemy szerokopasmowe:
Systemy z rozpraszaniem bezpośrednim DSSS
Systemy ze skakaniem po częstotliwościach FFHSS i SFHSS
Analiza systemów CDMA oraz stosowanych ciągów rozpraszających:
◦ Ciągi pseudo-losowe,
◦ Ciągi Barkera,
◦ Ciągi interwałowe,
◦ Sekwencje Golda,
◦ Sekwencji Walsha.

Ćwiczenia projektowe:

W ramach ćwiczeń projektowych realizowane będą tematy wybrane przez studentów. Realizacja projektów odbywa się w grupach i polega na samodzielnej implementacji wybranych technik transmisji cyfrowej oraz następnie na przebadaniu ich właściwości. Praca nad projektem pozwoli więc na praktyczne i dogłębne poznanie wybranych zagadnień. Tematy projektów bezpośrednio dotyczą zagadnień poruszanych na wykładzie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 44 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych oraz z egzaminu kończącego przedmiot.
2. Ocena końcowa jest wyznaczana jako ocena z egzaminu z wyjątkiem następujących sytuacji:
Jeśli ocena z egzaminu jest pozytywna oraz różnica ocen pomiędzy egzaminem a ćwiczeniami projektowymi jest równa 2, to ocena końcowa jest oceną z egzaminu powiększoną lub pomniejszoną o 0.5 w kierunku oceny z projektu. Przykładowo, uzyskując 3.0 z egzaminu oraz 5.0 z projektu, student otrzymuje 3.5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość matematyki:
Podstawy analizy matematycznej
Podstawy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Wesołowski: Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych. WKiŁ, Warszawa 2004.
2. David J.C. MacKay, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003
3. T. K. Moon, Error Correction Coding. Wiley, 2005.
4. S. Haykin, Communication Systems. Wiley, 2001.
5. J. B. Anderson, Digital Transmission Engineering, Wiley. 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak