Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-605-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Hulicki Zbigniew (hulicki@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Obowiązkową praktykę zawodową po 3-im r. studiów, która powinna trwać co najmniej 4 tyg.(1 miesiąc), wprowadzono aby jak najlepiej przygotować do pracy przyszłych inżynierów kierunku teleinformatyka.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna wymagania pracodawców dotyczące zasad pracy w przedsiębiorstwie, pracy przy projektach (tele)informatycznych, kooperacji i pracy w grupie, przygotowywania prezentacji i raportów. TE1A_W21, TE1A_W24 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować w większym zespole zajmującym się danych projektem, potrafi przygotować harmonogram pracy i zgodnie z nim realizować zadania. TE1A_U02 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Potrafi przygotować prezentację i raport na temat wykonanych przez siebie zadań. TE1A_U04, TE1A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Potrafi dokonać formalności obowiązujących przy ubieganiu się o stanowisko pracy oraz przygotować niezbędne dokumenty: CV, list motywacyjny. TE1A_K04, TE1A_U05 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zadania realizowane w zespole, rozumie wartość etyki zawodowej. TE1A_K04, TE1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. TE1A_K05 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna wymagania pracodawców dotyczące zasad pracy w przedsiębiorstwie, pracy przy projektach (tele)informatycznych, kooperacji i pracy w grupie, przygotowywania prezentacji i raportów. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować w większym zespole zajmującym się danych projektem, potrafi przygotować harmonogram pracy i zgodnie z nim realizować zadania. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi przygotować prezentację i raport na temat wykonanych przez siebie zadań. - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi dokonać formalności obowiązujących przy ubieganiu się o stanowisko pracy oraz przygotować niezbędne dokumenty: CV, list motywacyjny. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zadania realizowane w zespole, rozumie wartość etyki zawodowej. - - - - - - - - - + -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kierownik zespołu w firmie/przedsiębiorstwie, gdzie realizowana jest praktyka, zwięźle (6-7 zdań) informuje opiekuna praktyk studenckich dla kierunku Teleinformatyka o przebiegu praktyki wakacyjnej studenta, wystawia opinię o studencie i ocenia jego zaangażowanie w trakcie realizacji praktyki. Dodatkowo student może napisać krótkie (1-2 str.) sprawozdanie z przebiegu swojej praktyki i dołączyć je do zaświadczenia z firmy/przedsiębiorstwa, które musi przedłożyć opiekunowi praktyk studenckich w celu uzyskania zaliczenia. Na podstawie ww. zaświadczenia (z firmy/przedsiębiorstwa/instytucji) opiekun praktyk dla kierunku Teleinformatyka wystawia zaliczenie z praktyki i wprowadza je do systemu WD.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z dziedziny teleinformatyki.
Dodatkowe wymagania mogą zostać podane przez firmę/przedsiębiorstwo gdzie realizowana jest praktyka.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z zaleceniami otrzymanymi z miejsca gdzie odbywa się praktyka.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The performance of MIN-based switch fabrics / Zbigniew HULICKI // Australian Journal of Electrical & Electronics Engineering ; ISSN 1448-837X. — 2015 vol. 12 iss. 3, s. 216–222.

Performance of switching fabrics used for the scalable router / Zbigniew HULICKI // W: SIMULTECH 2014 ; International conference on Simulation and modeling methodologies, technologies and applications : 28–30 August, 2014, Vienna, Austria ; SCITEPRESS – Science and Technology Publiucations, cop. 2014. — e-ISBN: 978-989758038-3. — S. 567–571.

Digital TV as a tool to create multimedia services delivery platform / Zbigniew HULICKI // W: Encyclopedia of multimedia technology and networking, Vol. 1 / Margherita Pagani. — 2nd ed.. — Hershey ; New York : Information Science Reference, — ISBN: 978-1-60566-014-1. — S. 380–390.

Wideokomunikacja w sieciach IP – możliwości transmisji sygnału wizji w czasie rzeczywistym — Videocommunication in IP networks – abilities of the real time transmission / Zbigniew HULICKI, Maciej Karwan, Piotr ROMANIAK // Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1505-9405. — 2009 2006/2007 t. 8, s. 24–30.

Drivers and barriers for development of broadband access — Catalizadores y barreras del acceso de banda ancha en paises emergentes / Zbigniew HULICKI // W: Implicaciones técnicas y socio-económicas de la evolución de las redes de telecomunicación : Becerril de la Sierra : 21–23 de Julio de 2008 = Technical and social implications of telecommunication networks evolution / dir. José Antonio Portilla Figueras, Francisco López Ferreras. — [S. l. : s. n.], 2008. — S. [1–13]

Informacje dodatkowe:

Obowiązkowa praktyka zawodowa po 3-im r. studiów powinna trwać co najmniej 4 tygodnie (1 miesiąc), zachęcamy jednak studentów do poszerzania swoich praktycznych umiejętności w dłuższym okresie czasu, w różnych instytucjach i nie tylko po 3-im roku.