Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gry komputerowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-609-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Bugiel Paulina (bugiel.paulina@gmail.com)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Bugiel Paulina (bugiel.paulina@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Studenci uczą się tworzenia gier komputerowych podczas laboratoriów, po których wykonują w grupach własne gry w ramach projektu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie czym jest wpółczesny silnik gry komputerowej i potrafi wymienić najważniejsze z nich TE1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student wie w jaki sposób zbudowana jest gra komputerowa pod względem architektury, grafiki oraz dźwięku. TE1A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pisać skrypty niezbędne do tworzenia gier w języku odpowiednim dla wybranego silnika. TE1A_U06, TE1A_U02, TE1A_U13, TE1A_W10, TE1A_U20, TE1A_U05, TE1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi zaplanować pracę w zespole nad określonym projektem oraz pozyskiwać wiedzę i umiejętności niezbędne do jego wykonania, również w języku obcym TE1A_U06, TE1A_U02, TE1A_U20, TE1A_U05, TE1A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student udziela się w pracach nad projektem w równej mierze co pozostali członkowie zespołu oraz według określonych przez ten zespół zasad TE1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student potrafi znaleźć potrzebną wiedzę, w tym kursy, oraz nabyć umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania projektu. TE1A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie czym jest wpółczesny silnik gry komputerowej i potrafi wymienić najważniejsze z nich - - + - - - - - - - -
M_W003 Student wie w jaki sposób zbudowana jest gra komputerowa pod względem architektury, grafiki oraz dźwięku. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pisać skrypty niezbędne do tworzenia gier w języku odpowiednim dla wybranego silnika. - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zaplanować pracę w zespole nad określonym projektem oraz pozyskiwać wiedzę i umiejętności niezbędne do jego wykonania, również w języku obcym - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student udziela się w pracach nad projektem w równej mierze co pozostali członkowie zespołu oraz według określonych przez ten zespół zasad - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi znaleźć potrzebną wiedzę, w tym kursy, oraz nabyć umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania projektu. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Na zajęciach zostaną przedstawione najpopularniejsze silniki używane obecnie do produkcji gier komputerowych. W ramach laboratoriów studenci poznają podstawowe techniki tworzenia poszczególnych komponentów gier, m.in. warstwy graficznej, dźwiękowej, rozgrywki oraz pisania skryptów przy użyciu dedykowanych do tego narzędzi. Każde zajęcia będą skupiać się na poznawaniu i rozwijaniu umiejętności tworzenia innego komponentu. Przykładowo, jedne zajęcia skupiać się będą na grafice, kolejne na skryptowaniu itd.

Ćwiczenia projektowe:

Umiejętności i wiedza wyniesione z laboratoriów zostaną utrwalone i rozwinięte przy realizacji projektu – stworzeniu własnej gry komputerowej od podstaw. Studenci zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły, w których przygotują własną grę komputerową. Wybór silnika do tworzenia gry oraz podział ról (grafik, dźwiękowiec, gameplay designer, programista itd.) w każdym zespole zależeć będzie od preferencji studentów. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne będzie korzystanie z zasobów zewnętrznych (modeli 3D, dźwięków itp.). Zasadniczym celem projektu będzie poznanie procesu tworzenia gry przez zespół deweloperów. Ocena końcowa zależeć będzie głównie od efektu końcowego i wkładu pracy oraz zaangażowania całego zespołu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 27 godz
Wykonanie projektu 38 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie zależeć od zaangażowania w ćwiczenia laboratoryjne, a w głównej mierze od poziomu wykonanego projektu (30% – ocena z laboratoriów, 70% – ocena projektu)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Limit przyjęć na przedmiot wynosi 24 osoby.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Artykuł What is a Game Engine?: http://www.gamecareerguide.com/features/529/ /features/529/what_is_a_game_.php
Dokumentacja Unity 3D: http://docs.unity3d.com/Manual/index.html
Sue Blackman, Beginning 3D Game Development with Unity 4, Apress, 2013
Terry Norton, Learning C# by Developing Games with Unity 3D, Packt Publishing, 2013
Dokumentacja Unreal Engine https://docs.unrealengine.com/latest/INT/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Limit przyjęć na przedmiot wynosi 24 osoby.