Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria systemów teleinformatycznych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-614-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Stoch Stanisław (stoch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stoch Stanisław (stoch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł uczy przeprowadzenia analizy i wykonania projektu analitycznego systemu, tzn. opisu systemu z punktu widzenia użytkownika, co stanowi niezbędną podstawę wykonania potem poprawnej implementacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna język modelowania systemów. TE1A_W10, TE1A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Rozumie metodykę projektowania systemów TE1A_W10 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi tworzyć projekty w oparciu o język UML TE1A_U13, TE1A_U15 Wykonanie projektu
M_U002 Umie skorzystać z dokumentacji technicznej systemu TE1A_U03, TE1A_U01 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności programistyczne w pracy grupowej TE1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi opracować dokumentację systemu i zaprezentować ją TE1A_U04, TE1A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U005 Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych TE1A_U14, TE1A_U13 Aktywność na zajęciach
M_U006 Umie pracować w zespole zajmującym się projektowaniem systemu i realizować kolejne etapy tworzenia tego systemu zgodnie z harmonogramem TE1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu projektowego jako wykonawca przydzielonych zadań, oraz jako lider. Potrafi zorganizować dokształcanie wszystkich członków zespołu. TE1A_K01, TE1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna język modelowania systemów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Rozumie metodykę projektowania systemów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi tworzyć projekty w oparciu o język UML + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie skorzystać z dokumentacji technicznej systemu - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności programistyczne w pracy grupowej - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować dokumentację systemu i zaprezentować ją + - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie pracować w zespole zajmującym się projektowaniem systemu i realizować kolejne etapy tworzenia tego systemu zgodnie z harmonogramem - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu projektowego jako wykonawca przydzielonych zadań, oraz jako lider. Potrafi zorganizować dokształcanie wszystkich członków zespołu. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Inżynieria Systemów Teleinformatycznych

1. Wprowadzenie (2 godz.)
Istota modelowania. Przegląd najważniejszych metodyk projektowania. Problemy nazewnictwa i notacji. Klasyfikacja systemów informatycznych. Cykl życia systemów informatycznych: Model kaskadowy (waterfall), model spiralny = przyrostowy (incremental), model „kompromisowy”, wariacje i mutacje modeli. Rozróżnienie pojęć: notacja, język, metodyka.
2. Pojęcia do opisu systemów (2 godz.)
Klasa, obiekt, aktor, komunikat, czynność, stan, przejście (zmiana stanu), przepływ danych. Diagram przepływu danych, diagram stanów, podstawy teorii automatów. Symbolika na diagramie stanów. Przykładowe diagramy stanów.
3. Diagramy a pełny model systemu (4 godz.)
Pełny model przykładowego systemu. Entity relationship diagram, diagram przepływu danych, diagram komunikacji, diagram klas, diagram stanów.
4. Podział systemu na warstwy (2 godz.)
Pojęcie warstw systemu. Przykłady – warstwa systemu operacyjnego, warstwa bazy dokumentów, warstwa merytoryczna. Rozdzielenie pojęć z różnych warstw.
5. Klasy i powiązania w UML – informacje podstawowe (4 godz.)
Poziomy – ogólny, analityczny i implementacyjny diagramu klas. Diagram obiektów. Powiązania (association) między klasami. Krotność powiązania, powiązania wykluczające się. Rozróżnienie: association, aggregation, composition. Klasa wiążąca (association class). Powiązanie wielu klas (N-ary association).
6. Przykłady zróżnicowania modeli (2 godz.)
Minimalny zestaw diagramów modelu. Przykład systemu o przetwarzaniu wsadowym (batch processing). Przykład bazodanowego systemu ewidencyjnego. Przykład systemu „event driven”. Problem interfejsu użytkownika (GUI – Graphical User Interface).
7. Pozostałe diagramy UML (2 godz.)
Określenie zadania. Diagram przypadków użycia (Use Case Diagram). Diagram sekwencji, diagram komunikacji. Metodyka tworzenia modelu.
8. Diagram stanów i diagram czynności (4 godz.)
Notacja diagramu stanów (State Machine Diagram) w języku UML. Akcja (action) i działanie (internal activity). Trzy możliwe ujęcia działania. Trzy możliwe ujęcia akcji. Diagram czynności dla akcji. Pojęcie akcji wejściowej i akcji wyjściowej w UML. Akcja wewnętrzna a przejście zwrotne. Warunki akceptacji komunikatu. Decyzje w przejściu między stanami, możliwości konwersji decyzji na warunki. Porównanie omawianych pojęć z pojęciami w języku SDL. Split / merge, fork / join. Możliwe wymagania co do kolejności akcji. Zagnieżdżanie stanów (diagramy Harela).
9. Komunikaty i ich klasyfikacja (2 godz.)
Pojęcia komunikatu, sygnału i zdarzenia w UML. Klasyfikacja komunikatów ze względu na synchronizację, klasyfikacja ze względu na nadawcę, klasyfikacja ze względu na skutki. Komunikat a przepływ danych. Problem hierarchii komunikatów. Pojęcie kanału (channel) i drogi sygnałowej (signal route) w języku SDL.
10. Klasy w UML – informacje zaawansowane (2 godz.)
Stereotyp (stereotype). Pojęcie „property”. Nawigowalność (navigability). Uporządkowanie końca powiązania (sorted v. ordered). Konflikty z notacją systemu Oracle. Dziedziczenie (generalization / inheritance), dziedziczenie równoległe (multiple inheritance). Pojęcie kwalifikatora (qualifier).
11. Przykładowy model systemu (2 godz.)
Określenie zadania, diagram przypadków użycia, wstępny diagram klas, diagram sekwencji, diagram komunikacji, diagram stanów. Typowe błędy projektowe. Zagnieżdżenie stanów. Konsekwencje dekompozycji klas.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Inżynieria Systemów Teleinformatycznych

1. Podstawowe pojęcia (2 godz.)
2. Podstawowe rodzaje diagramów – symbolika (2 godz.)
3. Diagramy klas, diagramy obiektów, różne krotności powiązań. Dopuszczalność i niedopuszczalność różnych struktur. (4 godz.)
4. Porównanie przykładów dla association, aggregation, composition. Konsekwencje tych różnic. (2 godz.)
5. Porównanie różnych przykładów modeli (4 godz.)
6. Diagramy przypadków użycia, diagramy sekwencji i diagramy komunikacji. (4 godz.)
7. Różnorodne diagramy stanów, zróżnicowanie komunikatów. (2 godz.)
8. Projekt laboratoryjny przykładowego systemu (6 godz.)
9. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości. (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 81 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych na sprawdzianach przeprowadzanych w trakcie semestru.
2. Wykonanie projektu laboratoryjnego jest traktowane jako jeden ze sprawdzianów (z pkt.1.).
3. Ocena końcowa może być podwyższona (wg uznania prowadzącego) za aktywność na zajęciach, wyjątkowo ambitny projekt, itp.
4. Student, który nie uzyskał zaliczenia w terminie podstawowym, ma prawo do zdawania w terminie poprawkowym (zgodnie z organizacją roku akademickiego) w formie określonej przez prowadzącego (pisemnej lub ustnej).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzej Jaszkiewicz, Inżynieria oprogramowania, Helion, Gliwice.
2. Śmiałek M. Zrozumieć UML2.0 Metody modelowania obiektowego, Helion, Gliwice.
3. J. Ellsberger, D. Hogrefe, A. Sarna, SDL: Formal Object-Oriented Language for Communication Systems, Pearson Education.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stanisław Stoch, Materiały Konferencyjne ITC Sponsored St Petersburg International Teletraffic Seminar “New Telecommunication Services for Developing Networks” 26.06.-2.07.1995: “Network Information System for Inventory Control of Teletransmission and Switching Resources”.
2. Stanisław Stoch, Materiały Konferencyjne “Informatyka na wyższych uczelniach dla gospodarki narodowej” Gdańsk, 17-19.11.1994, Tom II, s. 57-61, “Obiektowy sposób projektowania bazy relacyjnej na przykładzie Systemu Ewidencji Zasobów Telekomunikacyjnych SEZTEL”.
3. Stanisław Stoch, Materiały Konferencyjne “Wykorzystać nowe osiągnięcia technologii informacyjnej” PLOUG Warszawa 1996, str. 77-88 (współautor): “Rozproszona baza danych w heterogenicznym środowisku sprzętowym”.

Informacje dodatkowe:

Brak