Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-701-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Ludwin Wiesław (ludwin@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Ludwin Wiesław (ludwin@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do egzaminu dyplomowego i do egzaminu wstępnego, kwalifikującego na studia II stopnia na kierunku Teleinformatyka.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z materiałów wykładowych, instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych/projektowych, przykładowych zadań/pytań testowych oraz z literatury i innych źródeł TE1A_U01 Prezentacja
M_U002 Umie interpretować pozyskane z różnych źródeł informacje oraz formułować i uzasadniać oceny i opinie TE1A_U03 Prezentacja
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację rozwiązania przykładowych problemów/zadań i zredagować tekst prezentujący i krytycznie oceniający otrzymane wyniki TE1A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz konieczność dokształcania się TE1A_K01 Prezentacja
M_K002 Potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole/grupie, mając świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz za wspólnie rozwiązywane zadania i problemy TE1A_K03 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z materiałów wykładowych, instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych/projektowych, przykładowych zadań/pytań testowych oraz z literatury i innych źródeł - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie interpretować pozyskane z różnych źródeł informacje oraz formułować i uzasadniać oceny i opinie - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację rozwiązania przykładowych problemów/zadań i zredagować tekst prezentujący i krytycznie oceniający otrzymane wyniki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych oraz konieczność dokształcania się - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole/grupie, mając świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz za wspólnie rozwiązywane zadania i problemy - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci seminarium (30godzin) w
dziesięciotygodniowym semestrze, czyli w wymiarze 10×3 godziny w tygodniu.

1.Informacje dotyczące organizacji i zaliczenia przedmiotu (3 godz.)
Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu (obecność na zajęciach, wynik próbnego
egzaminu kierunkowego, prezentacja zagadnień egzaminacyjnych z wybranego
przedmiotu). Rozdanie deklaracji przystąpienia do seminarium oraz zaproponowanie
terminu prezentacji i dyskusji zagadnień egzaminacyjnych w ramach jednego z
dwudziestu jeden przedmiotów obowiązujących na egzaminie kierunkowym.
2.Harmonogram seminarów, egzamin kierunkowy, dyplomowy i wstępny na studia
stacjonarne 2-go stopnia (3 godz.)
Ustalenie szczegółowego harmonogramu prezentacji zagadnień egzaminacyjnych z
przedmiotów obowiązkowych na kierunku Teleinformatyka. Całość zajęć kończy próbny egzamin wstępny na studia II stopnia na kierunku Teleinformatyka. Omówienie
przebiegu egzaminu dyplomowego (egzamin ustny) oraz egzaminu wstępnego
(egzamin pisemny) na studia stacjonarne drugiego stopnia.
3.Prezentacja i dyskusja przykładowych pytań testowych z co najmniej 3-4
przedmiotów (3 godz.)
Pierwsze seminarium, obejmujące prezentację i dyskusję zagadnień z przedmiotów
obowiązujących na egzaminie wstępnym.
4.Prezentacja i dyskusja przykładowych pytań testowych z co najmniej 3-4
przedmiotów (3 godz.)
Drugie seminarium, obejmujące prezentację i dyskusję zagadnień z przedmiotów
obowiązujących na egzaminie wstępnym.
5.Prezentacja i dyskusja przykładowych pytań testowych z co najmniej 3-4
przedmiotów (3 godz.)
Trzecie seminarium, obejmujące prezentację i dyskusję zagadnień z przedmiotów
obowiązujących na egzaminie wstępnym.
6.Prezentacja i dyskusja przykładowych pytań testowych z co najmniej 3-4
przedmiotów (3 godz.)
Czwarte seminarium, obejmujące prezentację i dyskusję zagadnień z przedmiotów
obowiązujących na egzaminie wstępnym.
7.Prezentacja i dyskusja przykładowych pytań testowych z co najmniej 3-4
przedmiotów (3 godz.)
Piąte seminarium, obejmujące prezentację i dyskusję zagadnień z przedmiotów
obowiązujących na egzaminie wstępnym.
8.Prezentacja i dyskusja przykładowych pytań testowych z co najmniej 3-4
przedmiotów (3 godz.)
Szóste seminarium, obejmujące prezentację i dyskusję zagadnień z przedmiotów
obowiązujących na egzaminie wstępnym.
9.Prezentacja i dyskusja przykładowych pytań testowych z co najmniej 3-4
przedmiotów (3 godz.)
Siódme seminarium, obejmujące prezentację i dyskusję zagadnień z przedmiotów
obowiązujących na egzaminie wstępnym.
10.Próbny egzamin wstępny (3 godz.)
Ósme seminarium jest poświęcone przeprowadzeniu próbnego egzaminu wstępnego
dla studentów, którzy zdecydowali się zdawać na studia drugiego stopnia na kierunku
Teleinformatyka.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny na zaliczenie ZAL i następnie oceny końcowej OK z Seminarium dyplomowego jest obecność na co najmniej 6 zajęciach oraz prezentacja zagadnień egzaminacyjnych z jednego modułu z grupy 28 modułów obowiązkowych.
2. Po obliczeniu iloczynu SG= OB´PR´AK, gdzie OB jest oceną za obecność na zajęciach, PR – oceną za prezentację referatu, AK – oceną za aktywny udział w zajęciach, ocena na zaliczenie ZAL jest obliczana według zależności:
if SG >100 then ZAL:=5.0 (bdb) else
if SG >81 then ZAL:=4.5 ( db) else
if SG >51 then ZAL:=4.0 (db) else
if SG >37 then ZAL:=3.5 ( +dst) else
if SG >8 then ZAL:=3.0
3. Natomiast ocena końcowa OK jest obliczana według zależności:
if (0,4ZAL0,6EP)>4,71 then OK=5.0 (bdb) else
if (0,4ZAL+0,6EP)>4,21 then OK=4.5 ( db) else
if (0,4ZAL0,6EP)>3,71 then OK=4.0 (db) else
if (0,4ZAL+0,6EP)>3,21 then OK=3.5 ( +dst) else OK=3.0 (dst),
gdzie EP jest oceną z egzaminu próbnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Przykładowe pytania egzaminacyjne przygotowane przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na studiach stacjonarnych 1-go stopnia:
http://www.iet.agh.edu.pl/files/7715/0511/7730/Zadania_egz-wstep_studia-2-stp_Teleinf_2017-1.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak