Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MPLS-enabled Network Services & Applications
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-706-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kantor Mirosław (kantor@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Within the subject, the student has the opportunity to gain knowledge of MPLS-based network services as well as the ability to configure them.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 student has organized knowledge of the organization and administration of virtual networks TE1A_W16 Kolokwium
M_W003 student has organized knowledge of the configuration of virtual networks in network devices TE1A_W15 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 student knows how to work in a team that is responsible for configuring network devices TE1A_U02 Studium przypadków
M_U002 student is able to compare virtual network solutions in terms of their performance and scalability TE1A_U14 Kolokwium
M_U003 student knows how to perform troubleshooting in virtual networks TE1A_U11, TE1A_U18 Studium przypadków
M_U004 student knows how to find the technical documentation needed to set up the virtual networks TE1A_U01 Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 student knows the rules of team work as well as is ready to cooperate in group for realizing the requested task, he/she is also aware of the responsibility for his/her taken decisions; student understands the need for improving his/her skills with respect to changing trends in area of virtual networks TE1A_K01, TE1A_K03 Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 student has organized knowledge of the organization and administration of virtual networks + - - - - - - - - - -
M_W003 student has organized knowledge of the configuration of virtual networks in network devices - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student knows how to work in a team that is responsible for configuring network devices - - + + - - - - - - -
M_U002 student is able to compare virtual network solutions in terms of their performance and scalability - - + + - - - - - - -
M_U003 student knows how to perform troubleshooting in virtual networks - - + + - - - - - - -
M_U004 student knows how to find the technical documentation needed to set up the virtual networks - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student knows the rules of team work as well as is ready to cooperate in group for realizing the requested task, he/she is also aware of the responsibility for his/her taken decisions; student understands the need for improving his/her skills with respect to changing trends in area of virtual networks - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Overview of VPNs.

2. MPLS/BGP VPN.

3. L2VPN.

4. Virtual Private LAN Service.

5. QoS in MPLS L2VPN and L3VPN.

6. IPv6 over MPLS.

7. Resilience in MPLS L2VPN and L3VPN.

8. MPLS VPN multicast.

9. Advanced MPLS/VPN topologies.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Initial MPLS L3VPN Setup.

2. Configuration of PE-CE connectivity options.

3. Configuring advance MPLS L3VPNs.

4. L2VPN configuration.

5. VPLS configuration and troubleshooting.

Ćwiczenia projektowe:

1. MPLS L2VPN and L3VPN support of QoS.

2. Configuration of 6PE and 6VPE methods.

3. Advanced protection and restoration: protecting the service.

4. MPLS VPN multicast.

5. MPLS VPN Troubleshooting.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade will be issued after successful assessment of practical test (case studies: lab and project classes) as well as passing the final test (theory). The final grade is weighted sum of lab class assessment (50%) and final test (50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Good knowledge of configuration and verification of routing protocols.
Good knowledge of MPLS technique.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. I. Pepelnjak, J.Guichard: MPLS and VPN Architectures, Cisco Press, OCt. 2001.
2. I. Pepelnjak, J.Guichard, J. Apcar: MPLS and VPN Architectures, Volume II, Cisco Press, June 2003.
3. Luc De Ghein: MPLS Fundamentals. Cisco Press, 2007.
4. IETF RFCs related to considered topics; http://www.rfc-editor.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Optimized protection schemes for resilient interdomain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: IEEE GLOBECOM 2009 [Dokument elektroniczny] : Global Communications Conference, Exhibition & Industry Forum : riding the way wave to global connectivity : Honolulu, Hawaii, USA, 30 November – 4 December 2009.

2. IInter-ALTO communication protocol draft-dulinski-alto-inter-alto-protocol-00 / Z. Dulinski, R. STANKIEWICZ, P. CHOŁDA, P. WYDRYCH, B. Stiller, Marcin NIEMIEC, Mirosław KANTOR. — S. l. : IETF Trust, cop. 2010.

3. LCR solution for performance and cost-efficient inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // W: NETWORKS 2010 : proceedings of 2010 14\textsuperscript{th} international tellecommunications network strategy and planning symposium : September 27–30, 2010, Warsaw, Poland.

4. Cost-driven peer rating algorithm / Zbigniew Duliński, Rafał STANKIEWICZ, Piotr WYDRYCH, Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA // W: ICC 2011 : 2011 IEEE International Conference on Communications : source of innovation: back to the origin : 5–9 June, 2011, Kyoto, Japan.

5. Least Cost Routing (LCR) solution for inter-domain traffic distribution / Mirosław KANTOR, Piotr CHOŁDA, Andrzej JAJSZCZYK // Telecommunication Systems ; ISSN 1018-4864. — 2013 vol. 52 iss. 2, s. 979–991.

Informacje dodatkowe:

Brak