Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne technologie komórkowe - LTE
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-707-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wszołek Jacek (jacek.wszolek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wszołek Jacek (jacek.wszolek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł dostarcza podstawowe informacje na temat sieci LTE. Po ukończeniu kursu, student będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu działania sieci LTE oraz ich konfiguracji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna architekturę, organizację transmisji oraz wykorzystane technologie w sieci LTE. TE1A_W21, TE1A_W14, TE1A_W07, TE1A_W15, TE1A_W16, TE1A_W17, TE1A_W22, TE1A_W04, TE1A_W09, TE1A_W18, TE1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna szczegóły realizacji kluczowych procedur w warstwach 1-2-3 sieci LTE. TE1A_W14, TE1A_W07, TE1A_W17, TE1A_W04, TE1A_W09, TE1A_W01 Kolokwium
M_W003 Orientuje się w kierunkach rozwoju sieci komórkowych i zna przygotowywane do wdrożenia rozwiązania. TE1A_W21, TE1A_W14, TE1A_W06, TE1A_W13, TE1A_W16, TE1A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie skonfigurować, uruchomić i zintegrować komponenty systemu LTE, wykorzystywać narzędzia pomiarowe do śledzenia przebiegu realizacji procedur (nawiązywanie połączeń, przełączenia stacji ruchomych, pomiary wydajności itp.). TE1A_U17, TE1A_U02, TE1A_U22, TE1A_U24, TE1A_U23, TE1A_U18, TE1A_U01, TE1A_U16, TE1A_U15, TE1A_U07, TE1A_U20, TE1A_U06, TE1A_U14, TE1A_U03, TE1A_U11, TE1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Ma świadomość zagrożeń i ograniczeń prawnych związanych z wykorzystaniem pasma radiowego licencjonowanego w środowisku laboratoryjnym. Umie zadbać o bezpieczeństwo pracy ze sprzętem radiowym. TE1A_U17, TE1A_U22, TE1A_U24, TE1A_U23, TE1A_U16, TE1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Wykorzystując dedykowane narzędzie, umie przeprowadzić podstawową diagnostykę stacji bazowej oraz usunąć najważniejsze błędy konfiguracyjne. TE1A_U24, TE1A_U18, TE1A_U01, TE1A_U20, TE1A_U06, TE1A_U11 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić testy wydajnościowe pojedynczej komórki systemu LTE. Umie dokonać analizy osiągniętych wyników oraz, w razie konieczności, zaproponować rozwiązanie problemu rzutującego na niewystarczającą wydajność systemu. TE1A_U18, TE1A_U16, TE1A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada odpowiednie zdolności interpersonalne, umożliwiające pracę w zespole przy realizacji zadań praktycznych. TE1A_K02, TE1A_K01, TE1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna architekturę, organizację transmisji oraz wykorzystane technologie w sieci LTE. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna szczegóły realizacji kluczowych procedur w warstwach 1-2-3 sieci LTE. - - - - - - - - - - -
M_W003 Orientuje się w kierunkach rozwoju sieci komórkowych i zna przygotowywane do wdrożenia rozwiązania. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie skonfigurować, uruchomić i zintegrować komponenty systemu LTE, wykorzystywać narzędzia pomiarowe do śledzenia przebiegu realizacji procedur (nawiązywanie połączeń, przełączenia stacji ruchomych, pomiary wydajności itp.). - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma świadomość zagrożeń i ograniczeń prawnych związanych z wykorzystaniem pasma radiowego licencjonowanego w środowisku laboratoryjnym. Umie zadbać o bezpieczeństwo pracy ze sprzętem radiowym. - - + - - - - - - - -
M_U003 Wykorzystując dedykowane narzędzie, umie przeprowadzić podstawową diagnostykę stacji bazowej oraz usunąć najważniejsze błędy konfiguracyjne. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić testy wydajnościowe pojedynczej komórki systemu LTE. Umie dokonać analizy osiągniętych wyników oraz, w razie konieczności, zaproponować rozwiązanie problemu rzutującego na niewystarczającą wydajność systemu. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada odpowiednie zdolności interpersonalne, umożliwiające pracę w zespole przy realizacji zadań praktycznych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Struktura sieci LTE. Stos protokołów LTE.

  Topologia sieci LTE, podstawowe elementy sieci i ich zastosowanie, stos protokołów LTE.

 2. Warstwa Fizyczna L1 (część I)

  Interfejs radiowy, modulacje cyfrowe, kanały fizyczne, widmo sygnału, metody kodowania sygnału, pojęcie wielodostępu, różnice w transmisji downlink i uplink.

 3. Warstwa Fizyczna L1 (część II)

  Dostępne częstotliwości, podstawy technologii MIMO/SIMO, zagadnienia związane z trybami dupleksu TDD oraz FDD, struktura ramki.

 4. Warstwa łacza danych (L2)

  Pojęcie Bearera, Schedulera, mechanizmy kontroli łącza/kanału, zagadnienia związane z doborem modulacji do warunków radiowych, DRX/DTX, HARQ, sterowanie mocą telefonu.

 5. Warstwa L3

  Zarządzanie połączeniami i procedury sygnalizacyjne związane z nawiązywaniem i utrzymaniem połączenia, stany telefonu.

 6. Funkcjonalności w sieci LTE

  Carrier Aggregation, interference coordination, VoLTE.

 7. Co dalej? Sieci heterogeniczne, Internet of Things, LTE Unlicensed.

  Sieci heterogeniczne, Internet of Things, LTE Unlicensed

 8. Zarządzanie siecią komórkową

  SON, NetAct, metody diagnostyki.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Cell Setup

  Skonfigurowanie EPCsim – całej sieci szkieletowej; warstwa SCTP; link S1AP i możliwe błędy; link X2 i jego konfigurowanie; synchronizacja; debugowanie po Wiresharku.

 2. LTE Air Interface

  Pomiary widma, jakości modulacji (konstelacja) oraz kanałów fizycznych w idle mode i z podłączonym UE w różnych warunkach radiowych, badanie działania schedulera (dobór zasobów i modulacji), badanie wpływu środowiska.

 3. Attach / podstawowe stany UE

  Identyfikacja możliwych problemów, np. illegal UE w EPCsim, UE w niewłaściwym paśmie, źle skonfigurowane parametry security itp., release to idle, service request.

 4. Throughput / TTI Trace

  Badanie przepustowości, wykorzystanie narzędzia iperf z różnymi opcjami, tti-trace-tool, różne wskaźniki stanu kanału (#PRB, CQI, MCS itd.).

 5. QoS / Bearers

  Dedykowane bearery non- oraz GBR, przykłady niezestawiających się bearerów, VoLTE.

 6. Mobility

  Handovery X2 / S1 / idle mode mobility.

 7. Kolokwium zaliczeniowe
 8. Wizyta w sidzibie Nokia Networks w Krakowie

  Zwiedzanie laboratorium LTE w krakowskim oddziale firmy Nokia Networks.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdanie kolokwium zaliczeniowego obejmującego wiedzę zdobywaną zarówno podczas wykładów jak i laboratorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiadomości z zakresu przedmiotów „Media transmisyjne” i „Techniki radiowe” oraz “Systemy komórkowe”. Z uwagi na limit liczby osób kwalifikacja na przedmiot odbędzie się na podstawie oceny końcowej z przedmiotu “Systemy komórkowe”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

H. Holma, A. Toskala: LTE for UMTS (…), Wiley, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Koegzystencja systemów LTE i WiFi w paśmie nielicencjonowanym — LTE and WiFi coexistence
in unlicensed spectrum / Michał WĄGROWSKI, Marek SIKORA, Jacek WSZOŁEK, Janusz
GOZDECKI, Wiesław LUDWIN, Konrad Kucharzyk // Przegląd Telekomunikacyjny,
Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2017 R. 90 nr 6 dod.: CD,
s. 401–404. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 404, Streszcz.,
Abstr.. — KKRRiT’2016 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji :
Poznań, 21–23 czerwca 2017

2. Strategia przekazywania stratnych pakietów w sieciach bezprzewodowych w projekcie RESCUE —
The lossy forwarding strategy in wireless networks in the RESCUE project / Marek
NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Katarzyna KOSEK-SZOTT, Łukasz PRASNAL, Marek
SIKORA, Sebastian Sośnik, Szymon SZOTT, Łukasz Trzeciakowski, Jacek WSZOŁEK //
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2016 R. 88
nr 6 dod.: CD, s. 584–587. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr.
s. 587, Streszcz., Abstr.. — KKRRiT 2016 : XVI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji,
Radiofonii i Telewizji : Kraków, 27–29 czerwca 2016

3. Rozproszony system monitorowania i analizy struktury kadłuba w statkach powietrznych —
Architecture of safe SHM distributed maintenance system for aircrafts / Janusz GOZDECKI,
Michał WĄGROWSKI, Krzysztof ŁOZIAK, Marek SIKORA, Jacek WSZOŁEK, Wiesław
LUDWIN, Marek NATKANIEC // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości
Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2016 R. 88 nr 6 dod.: CD,
s. 409–412. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 412, Streszcz.,
Abstr.. — KKRRiT 2016 : XVI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji :
Kraków, 27–29 czerwca 2016

4. Nowa adaptacyjna metoda estymacji stosunku mocy sygnał/szum w środowisku radia
programowalnego — A new automatic method for estimation of SNR in software defined radio /
Karolina Chruściel, Jakub Skrzypiec, Jacek WSZOŁEK, Marek SIKORA, Wiesław LUDWIN,
Michał WĄGROWSKI, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK // Przegląd Telekomunikacyjny,
Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2016 R. 88 nr 6 dod.: CD,
s. 613–616. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 616, Streszcz.,
Abstr.. — KKRRiT 2016 : XVI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji :
Kraków, 27–29 czerwca 2016

5. Evaluating new concepts in wireless communications: from theory to practice / Christian
Schneider, [et al.], Szymon SZOTT, [et al.], Marek NATKANIEC, [et al.], Jacek
WSZOŁEK // W: European wireless 2016 : 22th European wireless conference : 18–20 May
2016, Oulu, Finland. — Berlin : VDE, 2016. — ISBN: 978-3-8007-4221-9. — S. 314–320. —
Bibliogr. s. 320, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/VucRa0
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH [09.04.2018; 12:10] [1/5]
Jacek Wszołek, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

6. Zabezpieczanie na poziomie warstwy fizycznej danych zakodowanych kodem korekcyjnym przed
podsłuchem w kanale radiowym — [Channel-coded physical-layer security mechanism against
eavesdropping in radio communication] / Jacek WSZOŁEK, Marek SIKORA, Wiesław LUDWIN,
Jacek Borkowski, Jacek DAŃDA, Michał WĄGROWSKI, Janusz GOZDECKI // Przegląd
Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2015 R. 88
nr 8–9 dod.: CD, s. 981–985. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. —
Bibliogr. s. 984–985, Streszcz.. — KSTIT 2015 : 31. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji
i Teleinformatyki : Kraków, 16–18 września 2015 r.

7. Sposób zabezpieczenia transmisji przed podsłuchem oraz układ zabezpieczający transmisję przed
podsłuchem — [Method for securing transmission against eavesdropping and transmission
protection system against eavesdropping] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie ; wynalazca: Jacek WSZOŁEK, Marek SIKORA, Andrzej GŁOWACZ. — Int.Cl.:
H04L 9/00(2006.01). — Polska. — Opis patentowy ; PL 219888 B1 ; Udziel. 2014-11-13 ; Opubl.
2015-07-31. — Zgłosz. nr P.398710 z dn. 2012-04-02. — tekst:
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219888B1.pdf

8. Applicability of MIMO deployment in HSPA networks / Jakub Borkowski, Lilia Husikyan, Jacek
WSZOŁEK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN
1230-3496. — 2015 R. 88 nr 8–9, s. 1484–1488. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ;
napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1487–1488, Abstr.. — KSTIT 2015 : XXXI Krajowe
Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Kraków, 16–18 września 2015 r.

9. Analysis of urban noise frequency characteristics using a smartphone / Paweł Tarsa, Jacek
DAŃDA, Jacek WSZOŁEK, Marek SIKORA // W: Multimedia Communications, Services and
Security : 8th international conference, MCSS 2015 : Krakow, Poland, November 24, 2015 :
proceedings / eds. Andrzej Dziech, Mikołaj Leszczuk, Remigiusz Baran. — Cham [etc.] :
Springer International Publishing, cop. 2015. — (Communications in Computer and Information
Science ; ISSN 1865-0929 ; 566). — ISBN: 978-3-319-26403-5 ; e-ISBN: 978-3-319-26404-2. —
S. 124–131. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

10. Analysis of data aquisition requirements for SHM system in aircraft — Analiza wymagań systemu
akwizycji danych do monitorowania stanu poszycia statków powietrznych / Michał
WĄGROWSKI, Marek SIKORA, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Wiesław LUDWIN,
Jacek WSZOŁEK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN
1230-3496. — 2015 R. 88 nr 8–9, s. 738–743. — Bibliogr. s. 743. — Toż na dołączonym
CD-ROMie. — KSTIT 2015 : XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki :
Kraków, 16–18 września 2015 r.

11. Zabezpieczanie transmisji danych na poziomie warstwy fizycznej przed podsłuchem w kanale
radiowym : streszczenie — [Physical-layer security against eavesdropping] / Marek SIKORA,
Jacek WSZOŁEK, Wiesław LUDWIN, Andrzej GŁOWACZ, Krzysztof ŁOZIAK, Jacek
DAŃDA // W: KKRRiT 2014 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji :
Warszawa, 11–13 czerwca 2014 r. : streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Instytut
Radioelektroniki. — [Warszawa] : Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik
Multimedialnych, 2014. — ISBN: 978-83-933558-3-9. — S. 136–137. — Bibliogr. s. 137

12. Zabezpieczanie transmisji danych na poziomie warstwy fizycznej przed podsłuchem w kanale
radiowym — [Physical-layer security against eavesdropping] / Marek SIKORA, Jacek
WSZOŁEK, Wiesław LUDWIN, Andrzej GŁOWACZ, Krzysztof ŁOZIAK, Jacek DAŃDA //
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2014 R. 87
nr 6 dod.: CD, s. 464–467. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. —
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH [09.04.2018; 12:10] [2/5]
Jacek Wszołek, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Bibliogr. s. 467, Streszcz.. — KKRRiT’2014 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii
i Telewizji : Warszawa, 11–13 czerwca 2014 r.

13. RESCUE: links-on-the-fly technology for robust, efficient and smart communication in
unpredictable environments / Khoirul Anwar, [et al.], Marek NATKANIEC, [et al.], Szymon
SZOTT, [et al.], Jacek WSZOŁEK, [et al.] // W: EuCNC’2014 [Dokument elektroniczny] :
European Conference on Networks and Communications : Bologna, Italy, June 23/26, 2014. —
Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], 2014. —

14. Report on considered scenarios for performance validation and field trials [Dokument
elektroniczny] / ed. Christian Schneider ; aut. Christian Schneider, Marek NATKANIEC, Filippo
Mariani, Petri Komulainen, Katarzyna KOSEK-SZOTT, Szymon SZOTT, Jacek WSZOŁEK,
Hicham Khalife. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], 2014. —
S. 1–26. — Tryb dostępu:
http://ict-rescue.eu/sites/default/files/RESCUE_D4.1_final.pdf [2015-09-01]
. —
15. Propozycja interfejsu komunikacyjnego dedykowanego urządzeniom telemedycznym w sieciach
bezprzewodowych krótkiego zasięgu — [Proposal of a communication interface for medical devices
in short-range wireless networks] / Dominik Kobylarz, Wiesław LUDWIN, Jacek DAŃDA, Marek
SIKORA, Jacek WSZOŁEK, Krzysztof ŁOZIAK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości
Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2014 R. 87 nr 6 dod.: CD,
s. 468–471. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 470–471,
Streszcz.. — KKRRiT’2014 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji :
Warszawa, 11–13 czerwca 2014 r.

16. Propozycja interfejsu komunikacyjnego dedykowanego urządzeniom telemedycznym w sieciach
bezprzewodowych krótkiego zasięgu : streszczenie — [Proposal of a communication interface for
medical devices in short-range wireless networks] / Dominik Kobylarz, Wiesław LUDWIN, Jacek
DAŃDA, Marek SIKORA, Jacek WSZOŁEK, Krzysztof ŁOZIAK // W: KKRRiT 2014 :
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Warszawa, 11–13 czerwca 2014 r.
: streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Instytut Radioelektroniki. — [Warszawa] :
Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, 2014. — ISBN:
978-83-933558-3-9. — S. 138–139. — Bibliogr. s. 139

17. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji : podstawy – multimedia – transmisja —
[Digital signal processing in telecommunications : fundamentals – multimedia – transmission] /
red. nauk.: Tomasz P. ZIELIŃSKI, Przemysław KOROHODA, Roman RUMIAN ; autorzy:
Maciej Bartkowiak, Adam Borowicz, Jarosław BUŁAT, Piotr CHOŁDA, Marek Domański,
Krzysztof DUDA, Przemysław Dymarski, Michał GREGA, Lucjan JANOWSKI, Przemysław
KOROHODA, Daniel Król, Mikołaj LESZCZUK, Wiesław LUDWIN, Ryszard Makowski,
Andrzej PACH, Zdzisław PAPIR, Marek Parfieniuk, Wojciech Półchłopek, Jakub
RACHWALSKI, Roman RUMIAN, Paweł Świętojański, Paweł TURCZA, Robert Wielgat, Jacek
WSZOŁEK, Tomasz ZIELIŃSKI. — Warszawa : PWN, 2014. — 983 s.. — Bibliogr. przy
rozdz.. — ISBN: 978-83-01-17445-3

18. Sposób zabezpieczenia transmisji przed podsłuchem oraz układ zabezpieczający transmisję przed
podsłuchem — [Method for securing transmission against eavesdropping and transmission
protection system against eavesdropping] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH [09.04.2018; 12:10] [3/5]
Jacek Wszołek, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
w Krakowie ; wynalazca: WSZOŁEK Jacek, SIKORA Marek, GŁOWACZ Andrzej. — Int.Cl.:
H04L 9/00(2006.01). — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398710 A1 ; Opubl.
2013-10-14. — Zgłosz. nr P.398710 z dn. 2012-04-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN
0137-8015 ; 2013 nr 21, s. 35. — tekst:
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398710A1.pdf

19. A distributed architecture for multimedia file storage, analysis and processing / Andrzej DZIECH,
Andrzej GŁOWACZ, Jacek WSZOŁEK, Sebastian ERNST, Michał PAWŁOWSKI // W:
Intelligent tools for building a scientific information platform : advanced architectures and
solutions / eds. Robert Bembenik, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag,
cop. 2013. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; 467). — ISBN:
978-3-642-35646-9 ; e-ISBN: 978-3-642-35647-6. — S. 435–452. — Abstr.

20. Zastosowanie liniowych korektorów MMSE w łączu „w dół” systemów komórkowych z widmem
rozproszonym — [The implementation of linear MMSE equalizers in the downlink of
spread-spectrum cellular systems] / Jacek WSZOŁEK, Wiesław LUDWIN, Marek SIKORA //
Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2012 R. 85
nr 4, s. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona na dołączonym
CD-ROM-ie. — KKRRiT 2012 [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja
Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji : Gdańsk, 14–16 maja, 2012. — Wersja do Windows. —
Dane tekstowe. — Warszawa : SIGMA NOT, 2012. — 1 dysk optyczny. — Wymagania
systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

21. Zastosowanie liniowych korektorów MMSE w łączu „w dół” systemów komórkowych z widmem
rozproszonym — [The implementation of linear MMSE equalizers in the downlink of spread –
spectrum cellular systems] / Jacek WSZOŁEK, Wiesław LUDWIN, Marek SIKORA // W:
KKRRiT 2012 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Gdańsk, 14–16
maja 2012 : streszczenia referatów / Politechnika Gdańska. Katedra Systemów i Sieci
Radiokomunikacyjnych. — Gdańsk : PG KSiSR, 2012. — S. 5. — Afiliacja Autorów:
Akademia Górniczo-Hutnicza

22. Rozwój systemu zapewniającego wsparcie dla pensjonariuszy domu spokojnej starości w oparciu
o technologie „inteligentnego domu” — The development of the system supporting the residents
of the facility for the elderly based on the “smart home” technologies / Mariusz Duplaga, Jacek
WSZOŁEK, Krzysztof Gajda, Lucjan Stalmach // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) /
Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2010 vol. 6 no. 12 Suppl. no. 1,
s. 67–68. — Tekst pol.-ang.. — MCSB 2010 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów
Biologicznych / Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium
Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie. — Kraków : CMUJ, 2010

23. Analiza symulacyjna algorytmu korekcyjno-detekcyjnego nieliniowego odbiornika sygnałów
WCDMA : [streszczenie] — [Simulation analysis of error correction and detection algorithm for
WCDMA nonlinear receiver : abstract] / Jacek WSZOŁEK, Wiesław LUDWIN // Przegląd
Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2010 R. 83 nr 6,
s. 210. — Pełny tekst na dołączonym S. 265–268. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat
Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 268, Streszcz.. — KKRRiT 2010 : Krajowa Konferencja
Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 16–18 czerwca 2010. — Warszawa : SIGMA
NOT Spółka z o. o., 2010

24. Ocena wydajności wybranych algorytmów adaptacji nieliniowych korektorów sygnałowych —
[Efficiency assessment of selected algorithms adaptations of nonlinear signals correctors] / Jacek
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH [09.04.2018; 12:10] [4/5]
Jacek Wszołek, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WSZOŁEK, Wiesław LUDWIN // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości
Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2009 z. 6, s. 257–260. — Wymagania systemowe: Adobe
Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 259–260, Streszcz.. — Tekst zamieszczono na
dołączonym CD-ROM-ie. — KKRRiT 2009 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii
i Telewizji : Warszawa, 17–19 czerwca 2009 r. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek
Technicznych SIGMA NOT, 2009

25. Ocena wydajności wybranych algorytmów adaptacji nieliniowych korektorów sygnałowych :
streszczenie — [Efficiency assessment of selected algorithms adaptations of nonlinear signals
correctors : abstract] / Jacek WSZOŁEK, Wiesław LUDWIN // W: KKRRiT 2009 : Krajowa
Konferencja Radiokomunikacji Radiofonii i Telewizji : Warszawa, 17–19 czerwca 2009 r. :
streszczenia referatów. — Warszawa : Instytut Radioelektroniki. Politechnika Warszawska,
2009. — S. 23–24. — Bibliogr. s. 24
brak Impact Factor brak punktacji MNiSW

Informacje dodatkowe:

Przedmiot realizowany we współpracy z firmą Nokia Networks. Wykłady oraz częściowo zajęcia laboratoryjne będą prowadzone przez specjalistów z firmy Nokia.