Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie urządzeń mobilnych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-709-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bułat Jarosław (kwant@agh.edu.pl)
dr inż. Dańda Jacek (danda@agh.edu.pl)
mgr inż. Łoziak Krzysztof (kloziak@agh.edu.pl)
Wszołek Jacek (jwszolek@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Programowanie urządzeń mobilnych (typu telefon komórkowy, tablet) na przykładzie urządzeń wyposażonych w system operacyjny Android.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady projektowania aplikacji na terminale mobilne przy wykorzystaniu programowania sieciowego. TE1A_W11 Projekt
M_W002 Zna i rozumie specyfikę programowania urządzeń mobilnych oraz modele dystrybucji oprogramowania. TE1A_W10 Projekt
M_W003 Zna i rozumie zasady wykorzystania specyficznych urządzeń dostępnych w urządzeniach mobilnych. TE1A_W10 Projekt
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki, zna architekturę, działanie i ograniczenia urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym. TE1A_W10 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać w aplikacji urządzenia specyficzne dla terminali mobilnych. TE1A_U21 Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną przy uwzględnieniu ograniczeń terminali mobilnych. TE1A_U21 Projekt
M_U003 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną wykorzystującą sieć komputerową. TE1A_U15 Projekt
M_U004 Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację na urządzenie mobilne oraz przygotować ją do dystrybucji. TE1A_U13 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. TE1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady projektowania aplikacji na terminale mobilne przy wykorzystaniu programowania sieciowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie specyfikę programowania urządzeń mobilnych oraz modele dystrybucji oprogramowania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady wykorzystania specyficznych urządzeń dostępnych w urządzeniach mobilnych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki, zna architekturę, działanie i ograniczenia urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać w aplikacji urządzenia specyficzne dla terminali mobilnych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną przy uwzględnieniu ograniczeń terminali mobilnych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować aplikację mobilną wykorzystującą sieć komputerową. - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprojektować i zbudować aplikację na urządzenie mobilne oraz przygotować ją do dystrybucji. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Uzyskanie umiejętności programowania urządzeń mobilnych (typu telefon komórkowy, tablet) na przykładzie urządzeń wyposażonych w system operacyjny Android.

1. Przegląd i porównanie aktualnie najpopularniejszych mobilnych systemów operacyjnych. Podstawowe kryteria programowania urządzeń mobilnych, bezpieczeństwa i dystrybucji aplikacji.
2. Architektura systemu operacyjnego Android. Podstawy języka JAVA i środowiska DALVIK. Architektura typowej aplikacji.
3. Obsługa plików, dostęp do systemu plików, lokalna baza danych.
4. Multimedia w systemie Android – dźwięk, sekwencje wideo.
5. Współpraca z siecią Internet. Modele aplikacji klient-serwer. Elementy bezpieczeństwa aplikacji sieciowych.
6. Współpraca z czujnikami specyficznymi dla mobilnych systemów operacyjnych takimi jak: akcelerometr, cyfrowy kompas, etc…
7. Kierunki rozwoju mobilnych systemów operacyjnych oraz ich znaczenie we współczesnym społeczeństwie. Zaawansowane elementy interfejsu graficznego – widgety, grafika 3D. Dystrybucja aplikacji – Android market.

Ćwiczenia projektowe:

Uzyskanie praktycznych umiejętności programowania urządzeń mobilnych.

1. Propozycja i analiza problemu.
2. Projekt aplikacji mobilnej.
3. Realizacja aplikacji mobilnej.
4. Testy modułów aplikacji mobilnej.
5. Wdrożenie i prezentacja rozwiązania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwium z wykładu.
2. Obliczamy średnią ważoną z zaliczenia laboratorium (75%) i kolokwium z wykładu (25%).
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość systemów operacyjnych, języka programowania obiektowego JAVA, podstawowych protokołów sieciowych i bezpieczeństwa w sieci.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Android developers: http://developer.android.com
2. Bruce Eckel, ,,Thining in JAVA’’, Free Electronic Book: http://www.mindview.net/Books/TIJ/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Przedmiot prowadzony jest przez dr. Jacka Dańdę z firmy Cisco.