Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koło naukowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-710-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Natkaniec Marek (natkanie@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach modułu student rozwija swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez realizację wybranego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki są kolejno prezentowane na Konferencji Kół Naukowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych TE1A_W01, TE1A_W23, TE1A_W21, TE1A_W22, TE1A_W04, TE1A_W09, TE1A_W24, TE1A_W10 Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej TE1A_W25 Przygotowanie i przeprowadzenie badań
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. TE1A_U02, TE1A_U01, TE1A_U06 Wykonanie projektu,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach
M_U002 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). TE1A_U02, TE1A_U22, TE1A_U23, TE1A_U05, TE1A_U01, TE1A_U06, TE1A_U03 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. TE1A_U02, TE1A_U05, TE1A_U01, TE1A_U04 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach
M_U004 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. TE1A_U02, TE1A_U05, TE1A_U01, TE1A_U06, TE1A_U03 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Referat
M_U005 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). TE1A_U02, TE1A_U22 Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. TE1A_K05, TE1A_K02, TE1A_K01, TE1A_K03, TE1A_K04, TE1A_K06 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
Prezentacja,
Projekt,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Referat,
Udział w dyskusji,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. TE1A_K05, TE1A_K02, TE1A_K01, TE1A_K06 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych,
Prezentacja,
Projekt,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Referat,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni,
Udział w pracach badawczych, konferencjach, dodatkowych stażach i szkoleniach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - - - - - - - + -
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski). - - - - - - - - - + -
M_U003 Student potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie. - - - - - - - - - + -
M_U004 Student potrafi przygotować referat naukowy lub publikację naukową. - - - - - - - - - + -
M_U005 Student doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki). - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych. - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmująca: udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych (Grant rektorski), przygotowanie i prezentacja referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, udział w konkursach i festiwalach naukowych, promocja nauki, wydziału i uczelni, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Wykonanie projektu 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.5 * udział w pracach naukowo-badawczych + 0.3 * udział w konferencji naukowej/referat/ + 0.1 * publikacja naukowa + 0.1 * działalność organizacyjna i promocyjna, staże, szkolenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania dodatkowe: podstawowa wiedza z zakresu teleinformatyki, ekonomii, zasad ochrony własności intelektualnej, zainteresowanie nauką, umiejętność pracy w zespole, motywacyjność, aktywność i kreatywność

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czasopisma naukowe
2. Materiały konferencyjne
3. Standardy (IEEE, ETSI i inne).
4. Przepisy prawne i normy przedmiotowe
5. Strony internetowe
6. Książki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/natkaniec-marek-01336

Informacje dodatkowe:

Wstępna ocena pracy studenta w studenckim kole naukowych dokonywana jest przez opiekuna koła lub wskazanego przez niego opiekuna naukowego studenta