Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-711-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kułakowski Paweł (kulakowski@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego związanego z kierunkiem studiów. Pracą dyplomową może też być projekt inżynierski stanowiący udokumentowaną realizację praktycznego przedsięwzięcia projektowego. Praca dyplomowa inżynierska powinna miec jasno określony cel o mocnym aspekcie praktycznym.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować dalsze kierunki rozwoju przeprowadzonych przez siebie badań TE1A_W21 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w sposób zrozumiały i zwięzły TE1A_U03 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi przygotować dokumentację prezentującą pełne wyniki swojej pracy TE1A_U03 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U003 Potrafi wybrać i zgromadzić literaturę odpowiednią do podjętego tematu pracy inżynierskiej TE1A_U01 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U004 Potrafi opracować harmonogram swojej pracy inżynierskiej TE1A_U02 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
M_U005 Potrafi przygotować stanowisko badawcze dla swojej pracy (symulator komputerowy, środowisko obliczeniowe, zestaw pomiarowy, prototyp urządzenia) TE1A_U24, TE1A_U23 Recenzja pracy dyplomowej,
Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zdefiniować dalsze kierunki rozwoju prowadzonych przez siebie badań TE1A_K01 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Potrafi zdefiniować dalsze kierunki rozwoju przeprowadzonych przez siebie badań - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w sposób zrozumiały i zwięzły - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować dokumentację prezentującą pełne wyniki swojej pracy - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wybrać i zgromadzić literaturę odpowiednią do podjętego tematu pracy inżynierskiej - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować harmonogram swojej pracy inżynierskiej - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi przygotować stanowisko badawcze dla swojej pracy (symulator komputerowy, środowisko obliczeniowe, zestaw pomiarowy, prototyp urządzenia) - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zdefiniować dalsze kierunki rozwoju prowadzonych przez siebie badań - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 400 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 400 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
  • Praca dyplomowa oraz praktyki zawodowe, jako moduły zajęć, podlegają zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”) albo nie zaliczono („nzal.”).
  • Zapis słowny „zal.” nie ma żadnego odpowiednika w ocenie liczbowej i nie może być uwzględniany przy obliczeniu średniej ocen za określony okres studiów.
  • Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie (rejestracji pracy dyplomowej).
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie.
Warunkami koniecznymi dla jej złożenia są:

  • zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium),
  • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej zarówno od opiekuna pracy jak i recenzenta.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura stosowna do tematu pracy/projektu inżynierskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje pracowników Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji:
http://www.bpp.agh.edu.pl/?wydz=32&odR=0&doR=2018

Informacje dodatkowe:

Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.