Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty dyplomowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-712-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kułakowski Paweł (kulakowski@kt.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kułakowski Paweł (kulakowski@kt.agh.edu.pl)
dr inż. Lasoń Artur (lason@kt.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Zajęcia zapewniają studentom pomoc w realizacji pracy dyplomowej i weryfikują ich postępy. Główne tematy zajęć: plan i cel pracy, literatura, State-of-the-Art, wyniki badań, prezentacja dyplomowa.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę nt. state-of-the-art tematyki podjętej w ramach swojej pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego TE1A_W21 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować harmonogram swojej pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego TE1A_U02 Prezentacja
M_U002 Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego w sposób zrozumiały i zwięzły TE1A_U04 Prezentacja
M_U003 Potrafi wybrać i zgromadzić literaturę odpowiednią do podjętego tematu pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego TE1A_U01 Prezentacja
M_U004 Potrafi przygotować dokumentację prezentującą pełne wyniki swojej pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego TE1A_U03 Prezentacja
M_U005 Potrafi przygotować stanowisko badawcze dla swojej pracy (symulator komputerowy, środowisko obliczeniowe, zestaw pomiarowy, prototyp urządzenia) TE1A_U24, TE1A_U23 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zdefiniować dalsze kierunki rozwoju przeprowadzonych przez siebie badań TE1A_K01 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę nt. state-of-the-art tematyki podjętej w ramach swojej pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować harmonogram swojej pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego w sposób zrozumiały i zwięzły + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wybrać i zgromadzić literaturę odpowiednią do podjętego tematu pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi przygotować dokumentację prezentującą pełne wyniki swojej pracy inżynierskiej lub projektu inżynierskiego + - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi przygotować stanowisko badawcze dla swojej pracy (symulator komputerowy, środowisko obliczeniowe, zestaw pomiarowy, prototyp urządzenia) + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zdefiniować dalsze kierunki rozwoju przeprowadzonych przez siebie badań - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przedstawienie informacji organizacyjnych. Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu. Wyjaśnienie zasad egzaminu dyplomowego. Przedstawienie założeń warsztatów. Omówienie harmonogramu pracy w semestrze.

2. Zasady pisania prac inżynierskich, w szczególności bibliografii, cytowania źródeł, również problemów z nieuczciwym kopiowaniem treści.

3. Przedstawienie zasad przygotowywania prezentacji.

Ćwiczenia projektowe:

1. Dyskusja prac dyplomowych pod kątem układu treści w pracy i literatury naukowej.
2. Zaliczenie I części warsztatów: wyjaśnienie celu pracy/projektu inżynierskiego, zaprezentowanie dokładnego planu pracy, przedstawienie zebranej literatury, przedstawienie krótkiego State-of-Art dot. zagadnień badanych w pracy/projekcie (4 godziny).
3. Dyskusja pierwszych wyników pracy.
4. Zaliczenie II części warsztatów: prezentacja zestawionego i działającego stanowiska pomiarowego, np. symulatora komputerowego, środowiska obliczeniowego (kod programu), układu elektronicznego, przedstawienie pierwszych wyników, wykresów, punktów pomiarowych, itp.
5. Dyskusja finalnych wyników prac inżynierskich.
6. Zaliczenie III części wasztatów: prezentacja kompletnych wyników pracy/projektu inżynierskiego, porównanie i dyskusja wyników w odniesieniu do stosownej literatury naukowej.
7. Dyskusja prezentacji dyplomowych.
8. Zaliczenie IV części warsztatów: prezentacja dyplomowa.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 3 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 46 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie na co najmniej 3.0 (dst) trzech z czterech części warsztatów (punkty 2, 4, 6 i 8 w opisie zajęć projektowych). Nieobecność na zaliczeniu danej części warsztatów oznacza ocenę 2.0 (ndst), bez możliwości jej poprawienia. Jeżeli powyższy warunek konieczny jest spełniony, to ocena końcowa jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z zaliczeń wszystkich czterech części warsztatów.

Zaliczenie poprawkowe jest możliwe jedynie na ocenę 3.0, pod warunkami:
- obecności na przynajmniej trzech z czterech części warsztatów (punkty 2, 4, 6 i 8 w opisie zajęć projektowych),
- wygłoszeniu prezentacji dyplomowej na czwartej części warsztatów (punkt 8 w opisie zajęć projektowych),
- ukończenia części praktycznej pracy inżynierskiej i napisaniu przynajmniej połowy tej pracy do końca skróconego semestru siódmego (około połowy grudnia) – wymagane jest tutaj potwierdzenie opiekuna pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uzgodnienie tematu pracy/projektu inżynierskiego z opiekunem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Literatura stosowna do tematu pracy/projektu inżynierskiego.
2. Zasady organizacji warsztatów dyplomowych: http://www.kt.agh.edu.pl/~brus/dyplomowe.pdf
3. O redakcji prac inżynierskich: http://www.kt.agh.edu.pl/~brus/redakcja.pdf
4. O przygotowywaniu prezentacji: http://www.kt.agh.edu.pl/~brus/prezentacje.pdf
5. Arnaud Legout „How to Give a Good Talk” – http://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00529505/en/
6. Nitin H. Vaidya „How to Read, Write, Present Papers” – http://www.crhc.illinois.edu/wireless/talks/howto.ppt
7. J.H. Lehr “Let there be Stoning!” – http://www.geol.wwu.edu/rjmitch/stoning.pdf
8. Ian Parberry „How to Present a Paper in Theoretical Computer Science: A Speaker’s Guide for Students” – http://www.csd.uwo.ca/courses/CS9868b/project-help/speaker.html

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Pawel Kulakowski, Kamil Solarczyk, Krzysztof Wojcik, Routing in FRET-Based Nanonetworks, IEEE Communications Magazine, September 2017, vol. 55, no. 9, pp. 218-224.

Pawel Kulakowski, Esteban Egea-Lopez, Joan Garcia-Haro, Luis Orozco Barbosa, ARROW: Azimuth-Range Routing for Large-Scale Wireless Sensor Networks, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, April 2013, 2013:93.

Pawel Kulakowski, Eusebi Calle, Jose L Marzo, Performance Study of Wireless Sensor and Actuator Networks in Forest Fire Scenarios, International Journal of Communication Systems, April 2013, vol. 26, no. 4, pp. 515-529.

Pawel Kulakowski, Javier Vales-Alonso, Esteban Egea-Lopez, Wieslaw Ludwin, Joan Garcia-Haro, Angle-of-arrival localization based on antenna arrays for wireless sensor networks, Computers & Electrical Engineering, November 2010, vol. 36, no. 6, pp. 1181-1186.

Jakub Kmiecik, Paul Meissner, Erik Leitinger, Klaus Witrisal, Pawel Kulakowski, Experimental Validation of Passive Indoor Localization and Tracking Using UWB Systems, 12th COST IC1004 Management Committee Meeting, Dublin , 28-30 January 2015.

Jakub Kmiecik, Pawel Kulakowski, Passive indoor tracking with (ultra) wideband systems, 11th COST IC1004 Management Committee Meeting, Krakow , 24-26 September 2014.

Pawel Kulakowski, Fernando Royo-Sanchez, Luis Orozco-Barbosa, Indoor RSS Localization: Measurements in Static and Mobile Scenarios, 7th COST IC1004 Management Committee Meeting, Ilmenau , 28-31 May 2013.

Pawel Kulakowski, On NLOS Conditions in Wireless Localization, 5th COST IC1004 Management Committee Meeting, Bristol , 24-26 September 2012.

Jacek Kosciow, Pawel Kulakowski, Ray-Tracing Analysis of an Indoor Passive Localization System, 3rd COST IC1004 Management Committee Meeting, Barcelona , 8-10 February 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak