Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W01
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has knowledge of the geological structure of various geological regions; has organized knowledge of the evolution of the lithosphere and the organic world applicable to reservoir formation; knows basic concepts in geology
Reference to ALO:
  • P1A_W04
    ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
  • P1A_W05
    ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych
  • P1A_W01
    rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze