Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W04
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has knowledge of technologies used to reduce energy consumption and to protect the environment
Reference to ALO:
  • P1A_W04
    ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów