Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W05
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has knowledge of mathematics, including mathematical analysis, linear algebra, analytic geometry, mathematical statistics and probability theory
Reference to ALO:
 • P1A_W02
  w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
 • P1A_W03
  ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych
 • P1A_W06
  ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych
 • P1A_W07
  ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W02
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów