Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W06
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has knowledge of physics, including general physics, physical quantities, fundamental effects, mechanics of the material point and rigid body, vibrational and wave motion, thermodynamics, statics, electricity, magnetism and optics ; knows the principles of conducting and developing physical measurements, uncertainty measurements and methods of determining them
Reference to ALO:
  • P1A_W03
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych
  • P1A_W07
    ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów