Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_W10
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate has elementary knowledge of the environmental impact of the energy industry
Reference to ALO:
  • P1A_W08
    rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
  • Inz1A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych