Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U03
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can conduct, using basic statistical methods, algorithms and information technologies, a proper analysis of data on the phenomena and processes taking place in nature as regards obtaining energy from renewable sources
Reference to ALO:
  • P1A_U04
    wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
  • P1A_U05
    stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł