Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U04
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can employ the rules of strict and logical thinking and use known mathematical tools and techniques to describe and analyze basic natural and technical processes; can apply probability knowledge to the analysis of experimental data
Reference to ALO:
  • P1A_U05
    stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
  • Inz1A_U02
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne