Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U05
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can use known rules and methods of physics and the corresponding mathematical tools to solve common tasks; can perform physical measurements and develop and present their results
Reference to ALO:
  • P1A_U06
    przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
  • Inz1A_U07
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia