Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U09
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can prepare, both in Polish and in English, a presentation containing the possible solutions to the addressed problem and prepare the necessary technical documentation
Reference to ALO:
  • P1A_U09
    umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • P1A_U12
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego