Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U14
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate is able to read and understand foreign literature and to converse fluently in a foreign language, also on the studied subjects
Reference to ALO:
  • P1A_U12
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego