Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U16
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can design energy installation based on ecological and renewable energy sources and carry out a technical and economic analysis against the conventional energy systems
Reference to ALO:
  • Inz1A_U05
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  • Inz1A_U08
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi