Field learning outcome data:
Code:
EZ1A_U18
Covered field of study:
Ecological Sources of Energy
Learning outcome:
The graduate can make measurements in the laboratory and in the field to estimate available energy from ecological and renewable sources
Reference to ALO:
  • P1A_U04
    wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
  • P1A_U06
    przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
  • Inz1A_U07
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia