Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W24
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate knows typical engineering technologies in the field of environmental protection.
Reference to ALO:
  • Inz1A_W02
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych