Field learning outcome data:
Code:
GF1A_W08
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Zna i rozumie w stopniu podstawowym zasadę działania urządzeń pomiarowych
Reference to ALO:
  • P1A_W05
    ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych
  • P1A_W07
    ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów