Field learning outcome data:
Code:
GF1A_W10
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych
Reference to ALO:
 • P1A_W02
  w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
 • P1A_W06
  ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych
 • P1A_W07
  ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W02
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
 • Inz1A_W05
  zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów