Field learning outcome data:
Code:
GF1A_W15
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Ma elementarna wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych oraz prawa patentowego
Reference to ALO:
  • P1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej