Field learning outcome data:
Code:
IT1A_W22
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej
Reference to ALO:
 • T1A_W08
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • T1A_W09
  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
 • T1A_W10
  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • T1A_W11
  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów