Field learning outcome data:
Code:
IT1A_U01
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
Reference to ALO:
  • T1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie