Field learning outcome data:
Code:
IT2A_U06
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi realizować proste systemy równoległe i rozproszone wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie
Reference to ALO:
  • T2A_U16
    potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
  • T2A_U19
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne — zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt — co najmniej w części — używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia