Field learning outcome data:
Code:
IT2A_U09
Covered field of study:
Applied Computer Science
Learning outcome:
potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
Reference to ALO:
  • T2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów