Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U02
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
Reference to ALO:
  • P1A_U05
    stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych
  • Inz1A_U02
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski