Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U03
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
Reference to ALO:
  • P1A_U02
    rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
  • P1A_U11
    uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany