Field learning outcome data:
Code:
GF1A_U09
Covered field of study:
Geophysics
Learning outcome:
Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
Reference to ALO:
  • P1A_U02
    rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim
  • P1A_U03
    wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł